Tìm kiếm thông tin
Quyết định triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày cập nhật 09/01/2020

Ngày 02/01/2020, UBND thị xã ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Phân công theo dõi, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và triển khai các giải pháp chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với những nội dung như sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020:

1. Mục tiêu:

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung nỗ lực khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng tốc nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra đến năm 2020. Tạo tiền đề vững chắc cho phát triển giai đoạn tiếp theo một cách toàn diện và đột phá. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải thiện và nâng cao mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020:

2.1 Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, theo dõi tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các chỉ tiêu:

 - Tốc độ tăng trưởng GTSX so với năm 2019    : 18,1%; trong đó:

                         + Ngành dịch vụ tăng                                                : 20,5 %;

                         + Ngành công nghiệp - xây dựng tăng      : 19,5 %;

 + Ngành nông nghiệp tăng                         : 3,0 %;

 - Cơ cấu kinh tế:

+ Dịch vụ                                                                    : 47 %;

+ Công nghiệp - xây dựng                              : 45,5%;

+ Nông nghiệp                                                         : 7,5 %;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội                                     : 1.700 tỷ đồng;

            - Tổng thu ngân sách                                                   : 293,6 tỷ đồng;

            - Thu nhập bình quân đầu người                                 : 46 triệu đồng/người/năm;

            - Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực tài chính – kế hoạch

2.2 Phòng Kinh tế chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Tổng sản lượng lương thực có hạt                           : 36.300 tấn;

- Tỷ lệ che phủ của rừng                                                         : >60 %.

- Có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các chỉ tiêu liên quan đến cơ cấu nội bộ từng ngành kinh tế.

2.3 Phòng Quản lý đô thị chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

-  Tỷ lệ đô thị hoá                                                                                : >75 %;

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến tiêu chí đô thị.

2.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

        - Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý                                   : 90%, trong đó:

+ Khu vực nội thị                                                                    : 95%

+ Khu vực ngoại thị                                                    : 86%

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường.

2.5 Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: có thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường lên 48 trường, đạt tỷ lệ 77,42%

- Các chỉ tiêu liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

2.6 Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã chủ trì theo dõi tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

        - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên                                                          : 1,0 %;

       - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng                                  : 7,0%

        - Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân                                                            : 96-97%.

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực y tế.

2.7 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi tham mưu thực hiện các chỉ tiêu sau:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm                                            : 0,4-0,5%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề                                           : > 75 %

- Tạo việc làm mới                                                                  : 1.700 lao động;

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 70%, trong đó khu vực nội thị: 85 %;

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Về các Chương trình trọng điểm:

3.1 Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các phường, xã tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị.

3.2 Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các phường, xã tham mưu xây dựng thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp – TTCN, làng nghề và Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

II. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Trên cơ sở nhiệm vụ chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực và hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nội bộ từng ngành, lĩnh vực:

a/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã. Tham gia xây dựng Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu UBND thị xã phân bổ kinh phí lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu trung tâm các phường, xã theo Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh. Tham mưu UBND thị xã đề xuất UBND tỉnh quy hoạch một số điểm công nghiệp – TTCN trên địa bàn góp phần phân bố sản xuất hợp lý.

Công bố, công  khai, cung cấp thông tin các Quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn để cho nhân dân, các nhà đầu tư biết nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đẩy mạnh vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp. Công bố, công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào thị xã Hương Trà năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Tham mưu UBND thị xã phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu tại cụm công nghiệp, các điểm quy hoạch phát triển CN-TTCN, dịch vụ, du lịch để thu hút các doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đầu tư kinh doanh.

Tích cực xúc tiến đầu tư, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư của Chính phủ và địa phương để thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Rà soát các dự án các nhà đầu tư không đáp ứng tiến độ để tháo gỡ vướng mắc hoặc đề nghị tỉnh thu hồi.

Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác xã. Thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với mở rộng nâng cao, hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác. Xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến để nhân rộng.

            b/ Phòng Kinh tế:

Phối hợp với các ngành, UBND các phường, xã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại, xác định các điểm xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại và vị trí xây dựng chợ mới thay cho các chợ bất hợp lý và không có khả năng mở rộng để phát triển dịch vụ thương mại. Tăng cường quản lý nhà nước về chợ, trong năm 2020 có thêm 2 chợ được tổ chức quản lý kinh doanh, khai thác theo mô hình quản lý chợ mới.

Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thị trường nông thôn, quảng bá và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, thực phẩm sạch. Mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp, HTX với nông dân.

Phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn để thu hút du khách và phát triển du lịch. Hỗ trợ xúc tiến các dự án về du lịch đã được tỉnh thống nhất chủ trương. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ về giao thông - vận tải, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, vệ sinh môi trường, thể dục - thể thao…

            Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các ngành cấp tỉnh tham mưu UBND thị xã sắp xếp lại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác chế biến đá trên địa bàn, nhất là khu vực ven sông Hương, khu vực ảnh hưởng di tích lịch sử văn hóa; khu nội thị và khu đông dân cư.

 Phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tứ Hạ, ưu tiên thu hút dự án đầu tư có chọn lựa, có giá trị gia tăng cao, ít ảnh hưởng đến môi trường. Chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu cho cụm công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 2 để tạo thu hút đầu tư. Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ tại khu và cụm công nghiệp Tứ Hạ.

Tham mưu UBND thị xã kế hoạch bảo tồn và phát triển công nghiệp làng nghề, gắn phát triển làng nghề với du lịch.

Tham mưu xây dựng Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thị xã giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để nhân rộng, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác khuyến nông – lâm – ngư để chuyển giao công nghệ mới cho nông dân một cách thiết thực.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng một số cơ sở chăn nuôi tập trung công nghiệp theo quy hoạch với công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn sinh học, không ô nhiễm môi trường, khuyến khích hình thành các trang trại gia súc, gia cầm, có biện pháp cụ thể để tái đàn lợn; hỗ trợ sớm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung theo quy hoạch với công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tập trung bảo vệ vốn rừng hiện có, đầu tư rừng sản xuất theo phương thức thâm canh cao; Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn FSC. Chú trọng bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn đầm phá và ven biển.

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng chất lượng con giống, tuân thủ quy trình nuôi an toàn. Tăng cường công tác quản lý nuôi cá lồng trên sông Bồ để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Phát triển ngành nghề chế biến thủy sản để khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ.

            c/ Phòng Văn hóa thông tin: Phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan, các Công ty lữ hành tổ chức các tuyến du lịch để phát triển các điểm du lịch có sự tham gia của cộng đồng như: du lịch sinh thái đầm phá, ven biển; du lịch sinh thái Khe Đầy và điểm di tích lăng Vua Gia Long, xã Hương Thọ; du lịch tham quan lòng hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền...Có biện pháp tăng cường tập huấn, đào tạo lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

            2/ Rà soát quy hoạch, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội:

a/ Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với các ngành, UBND các phường, xã tích cực tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư các công trình có tính lan tỏa để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Có biện pháp chủ động để tăng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, để có vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, bố trí vốn ưu tiên cho các công trình dở dang.

Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của tổ chức phi Chính phủ (NGO) để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, theo hình thức đối tác công tư (PPP)...Hỗ trợ các nhà đầu tư trúng đấu thầu sớm triển khai thực hiện các dự án khu dân cư tại Hương Vinh, Tứ Hạ và Hương Văn.

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị; hỗ trợ kích cầu để huy động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, bê tông ngõ, xóm ở các phường, xã nhằm tôn tạo, chỉnh trang bộ mặt đô thị của Hương Trà.

b/ Phòng Quản lý đô thị: phối hợp với các ngành, UBND các phường, xã lập các quy hoạch phân khu chức năng khu trung tâm các xã, phường để có quy hoạch chi tiết các khu trung tâm phường và quy hoạch chi tiết một số khu đô thị mới. Tham mưu UBND thị xã quy hoạch phân khu chức năng và lập Đề án chuyển 02 xã Hương Vinh, Hương Toàn thành phường nội thị báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh. Tham mưu UBND thị xã quy hoạch các nghĩa trang.

Thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng, kiến trúc, cảnh quan môi trường, xây dựng Đề án quản lý hệ thống cây xanh công viên đô thị…Đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo môi trường và an ninh quốc phòng trong mỗi đề án quy hoạch

c/ Phòng Kinh tế:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân thực hiện cuộc vận động xã hội hóa sâu rộng về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn thôn, xã tham mưu UBND thị xã xây dựng thôn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có giải pháp đảm bảo an toàn các hồ đập.

3. Về quản lý tài chính ngân sách:

a/ Phòng Tài chính – Kế hoạch: phối hợp với Chi Cục thuế, các ban, ngành và UBND các phường, xã tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước. Coi trọng công tác bồi dưỡng nguồn thu. Thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 2020 bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành; thực hành tiết kiệm, hạn chế tối đa các khoản chi chưa cần thiết, tăng chi cho đầu tư phát triển.

b/ Trung tâm Phát triển quỹ đất: phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành và UBND các phường, xã triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tích cực tham mưu hoàn thành hồ sơ bán đấu giá thu tiền sử dụng đất các điểm quy hoạch có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm 2020, đồng thời chuẩn bị các khu đất quy hoạch đấu giá để triển khai trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

4. Về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác cấp mới và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

            Lồng ghép nhiệm vụ thực hiện vệ sinh môi trường vào nội dung hoạt động của chương trình phát triển đô thị, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình liên quan khác.

            Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ảnh hưởng môi trường ra ngoài khu dân cư. Triển khai chặt chẽ kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động vệ sinh môi trường đô thị

            5. Về phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội:

a/ Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện tốt các nội dung về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và đổi mới sách giáo khoa. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các trường phổ thông, điều chỉnh quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường trên địa bàn giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND thị xã.

Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh và đảm bảo an toàn trường học. Làm tốt công tác xã hội hóa về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.

b/ Phòng Văn hóa Thông tin: chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng và nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Phấn đấu năm 2020 có 1-2 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, 01 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông.

Phối hợp với các ngành cấp tỉnh bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn. Hoàn thành xây dựng di tích dốc Ông Ầm và đường vào di tích; tu bổ tôn tạo đình làng Cổ Lão, Bia Chiến tích Khe Đâu

c/ Phòng Y tế: phối hợp với Trung tâm Y tế và UBND các phường, xã tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động y dược tư nhân; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, khuyến khích phát triển các cơ sở y tế tư nhân đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

d/ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: phối hợp các ngành, UBND các phường, xã thực hiện tốt hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách người có công, giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với người có công.

- Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Thực hiện tốt bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với phong trào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phấn đấu năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 0,4-0,5% so năm 2019.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thị xã sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tập trung đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế-xã hội.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước:

a) Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thị xã sắp xếp lại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra giám sát và quản lý các trường hợp hạch sách, nhũng nhiễu.

 b) Văn phòng HĐND và UBND: phối hợp với các ngành, UBND các phường, xã tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc.

Chính quyền thị xã thường xuyên duy trì quan hệ, tiếp xúc với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, thủ tục hành chính, cung ứng, đào tạo lao động, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, tạo sự yên tâm, tin cậy của các nhà đầu tư. Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ và thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực vào đầu tư sản xuát, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

c) Thanh tra thị xã: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước

8. An ninh – quốc phòng:

a) Các cấp các ngành, địa phương: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trịnh tư tưởng cho cán bộ và nhân dân để nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật.

b) Ban chỉ huy quân sự thị xã: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/BCT về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng cơ sở xã, phường và cụm  ATLC-SSCĐ. Tiếp tục triển khai xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ. Triển khai các kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

c) Công an thị xã: chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng cơ sở xã, phường thực hiện tốt các chỉ tiêu cơ bản về giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; có biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và các loại tai nạn và tệ nạn xã hội khác; có kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Mở các đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công tội phạm, kiềm chế các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các thành viên UBND thị xã theo chức năng và nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm nêu trên nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ trì hoặc được giao nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện các nội dung cụ thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện.

3. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Quyết định này; các ngành, các phường, xã tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình bám sát các công việc được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, địa phương mình với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, đạt hiệu quả cao. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND thị xã.

4. Đối với các chương trình, đề án được phân công, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, tiến độ tổ chức thực hiện và báo cáo UBND thị xã.

5. Thủ trưởng, các ngành, các phường, xã cần quán triệt đến từng cán bộ công chức, các đơn vị trực thuộc cơ quan, địa phương mình quản lý nhằm phát huy cao độ tinh thần thi đua, đẩy mạnh sản xuất quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.695