Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm Phát triển đô thị năm 2020
Ngày cập nhật 09/01/2020

Ngày 31/12/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 3529/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm Phát triển đô thị năm 2020. Theo kế hoạch triển khai những nội dung chủ yếu như sau:

 

I. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu đô thị theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/4/2016 của Thị ủy Hương Trà khóa XIII về “Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020”; đáp ứng phù hợp tiêu chí của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016; chú trọng đến tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị (tiêu chí số 5) đối với khu vực nội thị và 02 xã Hương Vinh, Hương Toàn dự kiến thành lập phường. Hướng thực hiện các chỉ tiêu đô thị đạt đồng bộ với các nhóm tiêu chí “tăng trưởng xanh”.

II. Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020

1. Về tỷ lệ đô thị hóa:

- Tỷ lệ đô thị hoá toàn thị xã trên 75%;

- Hoàn thành mở rộng vùng nội thị của thị xã đối với 02 xã Hương Toàn và Hương Vinh, đảm bảo đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt kế hoạch năm 2020.

2. Về phát triển cơ sở hạ tầng – kiến trúc cảnh quan đô thị:

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trong năm 2020.

- Triển khai rà soát các chỉ tiêu về xây dựng đô thị “tăng trưởng xanh” theo Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

- Đối với lĩnh vực giao thông vận tải: Tiếp tục theo dõi, quản lý, đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra, khảo sát và lên kế hoạch duy tu sửa chữa hệ thống giao thông theo phân cấp quản lý trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để thực hiện hoàn thành dự án Lramp năm thứ 3 trên địa bàn.  

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng để đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa đường kiệt, đường xóm.

III. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Công tác lập đề án, quy hoạch:

Lập kế hoạch xây dựng đô thị tăng trưởng xanh đến năm 2025 theo Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị gắn kết với xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ phê duyệt trong năm 2020 các đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm thị xã; Quy hoạch phân khu khu vực Bao Vinh; Quy hoạch phân khu phường Hương Vân; Quy hoạch phân khu phường Hương Xuân; Quy hoạch phân khu phường Hương Chữ. Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm phường Hương Hồ; Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Khe Đầy; Quy hoạch chi tiết khu du lịch tâm linh Điện Hòn Chén; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 điểm TTCN nông thôn tại thôn Thọ Bình, xã Bình Thành; điều chỉnh vị trí Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm CN-TTCN Bình Điền; Quy hoạch nông thôn mới Bình Điền. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức lập quy hoạch để triển khai các dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái biển Hải Dương; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary; Khu dân cư TDP4, phường Tứ Hạ; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi Rú Chá tại xã Hương Phong...

Lập các quy hoạch phân lô đất ở xen ghép; các khu quy hoạch dân cư có đầu tư hạ tầng để tạo quỹ đất đấu giá, góp phần đảm bảo kế hoạch thu ngân sách của thị xã;

Thực hiện rà soát, cập nhật các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị đối với 16 xã, phường theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016, hình thành báo cáo định kỳ hằng năm về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị của thị xã để theo dõi, làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, ổn định và đạt tiêu chí đô thị từ loại IV trở lên. Phối hợp các ban ngành cấp tỉnh, thị xã và các địa phương có liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 trong giai đoạn 1 (2020-2025).

2. Công tác quản lý quy hoạch, đô thị:

Tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, quản lý xây dựng các công trình đúng quy hoạch, thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Tăng cường mỹ quan đô thị và trật tự đô thị. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các địa phương, đơn vị chưa thực hiện quản lý đúng quy định.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý đô thị trên địa bàn thị xã; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những cán bộ có biểu hiện buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị.

Kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng, phát triển đô thị; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc cung cấp thông tin quy hoạch làm cơ sở cho việc nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị.

Tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn để tổng hợp báo cáo và đề xuất điều chỉnh theo quy định.

3. Công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị:

Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và các khu đô thị mới tại Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Vinh, Hương An, Hương Chữ, Hương Hồ. Hỗ trợ, phối hợp để xúc tiến các dự án đầu tư các khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, Tứ Hạ - Hương Văn, khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A, phường Tứ Hạ; nghiên cứu phát triển khu đô thị mới theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 16/6/2018 về Phát triển các khu dân cư mới thành phố Huế và vùng phụ cận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Hỗ trợ kinh phí và xi măng để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bê tông ngõ xóm theo hướng xã hội hóa.

Chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị, lập hồ sơ lý lịch cây xanh đô thị; tăng cường điểm xanh, không gian xanh trong đô thị; thường xuyên trang trí đô thị bằng cây hoa, cây cảnh; tăng công trình chiếu sáng nghệ thuật và đèn trang trí vào các ngày lễ, Tết, hội.

Tập trung nguồn lực để từng bước xây dựng một số trục cảnh quan theo quy hoạch như: Trục 19/5 (đoạn QL1A-cầu Ông Ân) thuộc phường Hương Xuân, trục Lý Nhân Tông qua địa bàn Hương Văn, trục cảnh quan dọc Quốc lộ 1A từ cầu An Lỗ đến cây xăng số 6 phường Hương Văn; hoàn thành và duy trì được 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với xã Hương Vinh, Hương Bình, Hương Toàn, Hải Dương và kế hoạch hoàn thành các tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới Hương Thọ, Hương Phong. Lập dự án đầu tư nâng cấp các trục đường nối với đường tránh Huế tạo quỹ đất phát triển đô thị khu vực phía Tây phường Tứ Hạ và khu vực trục Nguyễn Hiền nối dài.

4. Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đề án Ngày Chủ nhật xanh; thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn theo quy định. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường; an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và trật tự trị an, góp phần giữ vững an ninh chính trị xã hội.

Phối hợp hướng dẫn các địa phương  xây dựng phường văn minh đô thị; xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng tuyến phố văn minh...; tiếp tục vận động, quản lý chặt chẽ để duy trì việc không rãi vàng mã khi đưa tang đối với các tuyến đường đã đăng ký;

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường; quản lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đổ rác thải xây dựng, xe vận chuyển vật liệu xây dựng vào ra công trường trên địa bàn, chặt phá cây xanh đô thị, lắp đặt biển quảng cáo sai quy định...;

Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc chăm sóc, bổ sung và quản lý cây xanh đô thị cây xanh, các điểm cây xanh hiện trạng và phát triển mới.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Quản lý đô thị:

Là cơ quan thường trực, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định; đôn đốc đảm bảo việc thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Trong tổ chức lập quy hoạch, là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ; chịu trách nhiệm quản lý và khai thác các hồ sơ quy hoạch, phục vụ công tác tham mưu quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thị xã đồng bộ, hiệu quả.

Giúp Ủy ban nhân dân thị xã lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý xây dựng, triển khai quy hoạch, quản lý kiến trúc, quản lý nhà ở, công sở cơ quan, quản lý hệ thống hạ tầng theo quy hoạch, quy trình quy phạm của nhà nước. Chủ trì, phối hợp các ngành, các xã, phường rà soát các văn bản về quản lý quy hoạch xây dựng, rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị.

Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị của thị xã; chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Phối hợp phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý quy hoạch nhằm đảm bảo việc  tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đô thị theo từng giai đoạn.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao:

Chịu trách nhiệm triển khai nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quản lý việc lắp đặt biển hiệu, quảng cáo, biển chỉ dẫn đúng quy định. Theo dõi, kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch xây nếp sống văn minh đô thị, đề án xây dựng các tuyến phố văn minh. Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về hoạt động quản lý xây dựng, quản lý đô thị trên hệ thống truyền thanh; nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, thấy được sự cần thiết, quan trọng của công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị nhằm huy động mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, giám sát hoạt động xây dựng cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hướng dẫn các tiêu chí đánh giá, phân loại địa phương đạt chuẩn văn minh đô thị và phối hợp lập kế hoạch xây dựng báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì và phối hợp rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển các khu vực đô thị mới; cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác lập quy hoạch, chủ trì theo dõi các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được phân công (xem phụ lục II). Chủ trì tham mưu xử lý, giải quyết các trường hợp tự lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tham mưu, đề xuất các phương án bố trí nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng, quy hoạch và xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, chủ trì theo dõi các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được phân công (xem phụ lục II). Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư thực hiện theo quy hoạch. Tham mưu phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm trên địa bàn, xây dựng các dự án cho từng lĩnh vực phát triển đô thị theo các đồ án quy hoạch được duyệt. Bám sát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thị xã để triển khai các quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn đảm bảo chất lượng, phù hợp định hướng phát triển.

5. Phòng Nội vụ:

Tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt cải cách hành chính và ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch; chủ trì theo dõi chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được phân công (xem phụ lục II).

6. Phòng Kinh tế:

Chủ trì theo dõi các chỉ tiêu đô thị liên quan lĩnh vực chuyên môn được giao; tổ chức theo dõi các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được phân công (xem phụ lục II).

7. Đội Quy tắc đô thị:

Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, các phường, xã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quản lý trật tự đô thị; quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch đô thị và nông thôn, hướng dẫn thực hiện các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đô thị, giữ gìn cảnh quan đô thị luôn khang trang, sạch đẹp. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoạt động xây dựng và trật tự đô thị.

8. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thị xã:

Tổ chức thực hiện các dự án theo quy hoạch, nhất là các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo chất lượng, tiến độ. Quản lý trong thi công xây dựng đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường đô thị.

9. Ủy ban nhân dân các xã, phường:

Tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về trật tự xây dựng; vận động tham gia đóng góp xây dựng và quản lý đô thị; phối hợp lập kế hoạch xây dựng, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh kịp thời. Chủ động và phối hợp chặt chẽ với Đội quy tắc đô thị trong việc tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức thực hiện việc quản lý các mốc giới quy hoạch. Tổng hợp, phản ánh kịp thời những tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quản lý đô thị lên cấp trên để xem xét và xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã:

Tham gia vào công tác phản biện, đóng góp ý kiến về công tác quy hoạch tại các địa phương, ngành, lĩnh vực trên phạm vi thị xã. Tham gia giám sát, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác quy hoạch và quản lý nhà nước đối với quy hoạch.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.680