Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 30/08/2020

Ngày 17/8/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh kích thước các cạnh thửa đất đã được phê duyệt quy hoạch phù hợp với hiện trạng thửa đất.

- Chỉnh trang, nâng cao hiệu quả sử dụng đối với khu đất hiện trạng.

2. Nội dung, phương án điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung của quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh đã được UBND thị xã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/3/2018, cụ thể như sau:

a. Điểu chỉnh “quy mô” tại điểm b, khoản 4, điều 1

- Nội dung đã được phê duyệt: Diện tích 221,6m2.

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh: Diện tích 243,2m2.

b. Điều chỉnh nội dung “tổng hợp cơ cấu sử dụng đất”, tại điểm c, khoản 5, điều 1

- Nội dung đã được phê duyệt:

TT

Loại đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Mật độ xây dựng thuần (%)

Chiều cao (m)

Tầng cao

1

Đất ở phân lô

221,6

100

69,84

≤ 14m

1-4

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh:

 

TT

Loại đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Mật độ xây dựng thuần (%)

Chiều cao (m)

Tầng cao

1

Đất ở phân lô

243,2

100

65,7

≤ 14m

1-4

(Bản vẽ điều chỉnh có kèm theo)

c. Các nội dung khác của Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 và Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Hương Trà giữ nguyên, không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một phần của Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND thị xã Hương Trà (thay thế đối với những nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này). Đối với nội dung của Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Hương Trà giữ nguyên, không thay đổi.

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 238