Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Khắc phục sụt trượt đường liên thôn xã Bình Thành – Đoạn qua thôn Bình Dương
Ngày cập nhật 12/06/2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục sụt trượt đường liên thôn xã Bình Thành – Đoạn qua thôn Bình Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

 

Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 235