Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trạm bơm điện 15 (Vân Quật Đồng), xã Hương Phong
Ngày cập nhật 12/06/2019

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm điện 15 (Vân Quật Đông), xã Hương Phong với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

 

UBND xã Hương Phong chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 200