Tìm kiếm thông tin
Thống kê, báo cáo >> Báp cáo đất đai, dân số, lao động
I.Về kết quả thực hiện 1. Lĩnh vực lao động, việc làm Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2020.  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất, UBND các phường, xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong quý I và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.  
I.Về kết quả thực hiện 1. An toàn lao động, tiền lương Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động nưm 2020. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.  
1. Tình hình giao đất, cho thuê đất Trong công tác giao đất, cho thuê đất luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, nhất là việc tính thu nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sau giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
A. Kết quả thực hiện: 1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà.  
1. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương Triển khai thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công văn số 02/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai mức lương tối thiểu vùng mới.  
Thực hiện chương trình công tác năm 2019. Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với những nội dung sau: I.Về kết quả thực hiện 1.Chính sách lao động - việc làm Tạo việc làm mới hơn 1.700 lao động (tính đến tháng 11/2019, có 139 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, kế hoạch đề ra 120 lao động, đạt 115,83%).  
1. Lĩnh vực lao động, việc làm, quản lý dạy nghề a. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương Tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm 07 thành viên, đã kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nỗ 04 Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.  
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2019 1. Lĩnh vực lao động, việc làm, quản lý dạy nghề a. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.573