Tìm kiếm thông tin
Thống kê, báo cáo
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quý 3 năm 2019 như sau:  
I. TÌNH HÌNH: 1. Sản xuất nông nghiệp: a) Về trồng trọt: Cây sắn đã thu hoạch được khoảng 478 ha/720 ha sắn đã trồng (Hương Chữ 45ha, Hương Vân 55ha, Tứ Hạ 50ha, Hương Xuân 92ha, Hương Văn 165ha…), năng suất ước đạt 15 tấn/ha.  
1. Lĩnh vực lao động, việc làm, quản lý dạy nghề a. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương Tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm 07 thành viên, đã kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nỗ 04 Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.  
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2018 của Thị ủy và Nghị quyết số 33/2018/NQ.HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 2/1/2019 về việc triển kai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trên cơ sở đó UBND thị xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2019 đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:  
I.Tình hình thực hiện Công tác phòng chống dịch: Ngành y tế  tham mưu UBND thị xã  tổ chức Tổng kết công tác Y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ y tế năm 2019, đồng thời ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch giữa BCĐ PCD thị xã và BCĐ PCD các xã, phường.  
I. TÌNH HÌNH: 1. Sản xuất nông nghiệp: a) Về trồng trọt: Hoàn thành việc thu hoạch lúa, lạc vụ Hè Thu, trong đó: Năng suất lúa đạt 56,62 tạ/ha; năng suất lạc đạt 15 tạ/ha. Ngoài ra, Cây sắn đã thu hoạch được khoảng 128 ha/720 ha sắn đã trồng (Hương Toàn 10ha, Hương Vân 17ha, Hương Văn 27ha, Hương Xuân 27ha, Tứ Hạ 30ha), năng suất ước đạt 15 tấn/ha; rau màu các loại đã trồng được khoảng 150 ha (Hương An, Hương Chữ).  
I. TÌNH HÌNH:                               1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: - Cây lúa: Đến nay, đã thu hoạch được 1.500 ha (Hương Toàn 115 ha, Hương Phong 150 ha, Hương Vinh 200 ha, Hương Chữ 318 ha…). Năng suất dự ước đạt 56,82 tạ/ha. - Cây lạc: Đã gieo được 18ha (Hương Xuân: 5ha, Hương Văn: 7ha: Hương Chữ: 5ha, Hương Vân: 1ha), đang giai đoạn phát triển quả. - Rau màu: Đã gieo, trồng được khoảng 155ha (Hương An: 80ha, Hương Chữ: 45ha, Hương Xuân: 30ha,…)  
I. TÌNH HÌNH:                               1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: Cây lúa đến nay đã trổ được khoảng 1.900 ha (Hương An 200ha, Hương Chữ  320ha, Hương Phong 280ha, Hương Toàn 500ha, Hương Vinh 330 …), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, diện tích lúa bị hạn do thiếu nước khoảng 30ha ở Hương Thọ. Cây lạc đang giai đoạn ra hoa đâm tia. Cây rau đã gieo, trồng được khoảng 110ha (Hương An: 60ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 15ha,…)  
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2019 1. Lĩnh vực lao động, việc làm, quản lý dạy nghề a. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.246.843
Truy câp hiện tại 3.918