Tìm kiếm thông tin
Thống kê, báo cáo
1. Tình hình giao đất, cho thuê đất Trong công tác giao đất, cho thuê đất luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, nhất là việc tính thu nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận sau giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
A. Kết quả thực hiện: 1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà.  
1. Công tác tuyên truyền: Trong quý 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức các Hội thi thanh niên và nông dân thị xã Hương Trà với công tác bảo vệ môi trường; tổ chức thi vẻ và tìm hiểu về môi trường cho các em học sinh cấp I,II trên địa bàn thị xã; ra quan Ngày Chủ Nhật xanh góp phần bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.  
1. Công tác tuyên truyền: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiến hành làm mới pano để tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính hướng về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu để nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường; tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, Đề án thu gom xử lý rác thải của thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020  
I. TÌNH HÌNH: 1. Sản xuất nông nghiệp: a) Về trồng trọt: Cây sắn đã thu hoạch được khoảng 559 ha/723 ha sắn đã trồng, còn lại 164 ha chưa thu hoạch (Hồng Tiến 10ha, Bình Điền 10ha, Bình Thành 15ha, Hương Chữ 15ha, Hương Bình 20ha, Hương Văn 20ha, Hương Xuân 58ha…); năng suất ước đạt 178 tạ/ha. Ngoài ra, bà con đang chăm sóc khoảng 95 ha rau màu vụ đông (Hương An: 45ha, Hương Chữ: 25ha, Hương Xuân: 20ha…)  
Phần thứ nhất Tình hình kinh tế xã - hội năm  2019 Thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2018 của Thị ủy và nghị quyết số 33/2018/NQ.HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thị xã đã ban hành quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2019 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thị xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:  
I.Tình hình thực hiện 1.Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngành Y tế đã tham mưu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 03/01/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hương Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019,  trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm VSATTP, tăng cường giám sát các lễ hội, những nơi tổ chức ăn uống tập trung đông người.  
1. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương Triển khai thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công văn số 02/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai mức lương tối thiểu vùng mới.  
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019: 1/ Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngành Y tế đã tham mưu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 03/01/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hương Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019,  trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm VSATTP, tăng cường giám sát các lễ hội , những nơi tổ chức ăn uống tập trung đông người.  
Thực hiện chương trình công tác năm 2019. Ngành Lao động - TB&XH thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với những nội dung sau: I.Về kết quả thực hiện 1.Chính sách lao động - việc làm Tạo việc làm mới hơn 1.700 lao động (tính đến tháng 11/2019, có 139 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, kế hoạch đề ra 120 lao động, đạt 115,83%).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.398.017
Truy câp hiện tại 1.255