Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2019
Ngày cập nhật 04/03/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019:

 

- Cây lúa: Đang giai đoạn đẻ nhánh, nhìn chung cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

- Các loại cây tr