Tìm kiếm thông tin
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã về tiến độ xây dựng cơ bản và công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất
Ngày cập nhật 09/08/2020

Vào các ngày 20 và 24/7/2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp với các ngành và địa phương để soát xét tiến độ xây dựng cơ bản, công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất và một số nhiệm vụ trong tâm đã thực hiện trong 7 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cho các tháng còn lại năm 2020, do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại phiên họp, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo về tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất 7 tháng đầu năm 2020; các tồn tại, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng tiếp theo. Sau khi nghe ý kiến của các địa phương và các thành viên dự họp, thay mặt Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:

1. Về công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất: Tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn để đầu tư phát triển trong bối cảnh chung của nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh, cụ thể:

- Trung tâm PTQĐ khẩn trương phối hợp với UBND các xã, phường và các ngành liên quan tổ chức rà soát Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2020, Công văn số 79/UBND-VP ngày 09/01/2020, Công văn số 662/UBND-VP ngày 28/02/2020, Công văn số 1573/UBND-VP ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tạo quỹ đất và tổ chức đấu giá trong năm 2020 và văn bản của các ngành liên quan: Công văn số 620/SXD-QHKT ngày 10/3/2020 của Sở Xây dựng hướng dẫn việc thỏa thuận phương án tổng mặt bằng quy hoạch, Công văn số 908/SNNPTNT-TTBVTV ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp – PTNT về hướng dẫn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; trên cơ sở đó, đối chiếu với kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020 để xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất từ nay đến cuối năm (danh mục các công việc cần làm có ấn định thời gian hoàn thành…), báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/8/2020.

- Đối với các lô xen ghép tại các phường, xã (nằm trong kế hoạch sử dụng đất 2020): yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương, rà soát và thực hiện các nội dung công việc được quy định tại Công văn số 209/UBND-PTQĐ ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về quy trình, thời gian và các bước thực hiện đối với quỹ đất phân lô để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, phòng Quản lý đô thị thị xã hướng dẫn, tham gia ý kiến ngay từ đầu về bản vẽ tổng mặt bằng, giải pháp kết nối hạ tầng, phương án kiến trúc cảnh quan để hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ luân chuyển nhiều lần trong quá trình thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt.

- Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã khẩn trương hoàn thành các thủ tục về quy hoạch phân lô, đầu tư hạ tầng để triển khai thực hiện các khu quy hoạch dân cư (thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh; tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An; khu quy hoạch dân cư tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân) để tạo quỹ đất đưa vào đấu giá vào đầu tháng 10/2020. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành công tác GPMB (kiểm kê, áp giá, thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ...); hoàn chỉnh hồ sơ, cập nhật dữ liệu đo đạc địa chính để tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh thu hồi và giao đất để đầu tư hạ tầng trong tháng 8/2020.

- Đối với khu quy hoạch Lai Bai (Hương Hồ), khu quy hoạch Bồn Phổ (Hương An), khu quy hoạch Thuận Hòa (Hương Phong): trong lúc đợi Sở TNMT tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất, giao đất để đầu tư hạ tầng và thu hồi, giao đất để đấu giá, yêu cầu: các địa phương khẩn trương đẩy nhanh, hoàn thiện đầu tư hạ tầng; Trung tâm PTQĐ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể đối với các khu đất trên; phấn đấu đưa quỹ đất vào đấu giá trong tháng 9/2020.

- Đối với khu quy hoạch Bố Chi (Hương Văn): UBND phường Hương Văn khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ đo đạc địa chính khu đất; trên cơ sở đó, phòng TNMT tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh thu hồi đất để thực hiện các bước tiếp theo; hoàn thành trước ngày 10/8/2020.

- Các địa phương, đơn vị ngay từ bây giờ tổ chức rà soát các khu đất có khả năng sinh lợi cao, đối chiếu với các quy hoạch liên quan để xây dựng kế hoạch đấu giá đất trong năm 2021.

2. Về đầu tư Xây dựng cơ bản, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư:

- Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Hương Thọ, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Vân), khu tái định cư thủy diện Hương Vinh để cắm mốc bàn giao đất trên thực địa cho các hộ dân.

 - UBND các xã, phường tích cực vào cuộc, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc về công tác GPMB tạo quỹ đất sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB theo kế hoạch, kịp thời, tránh mưa lũ, đặc biệt là các công trình trọng điểm của trung ương, của tỉnh và thị xã (Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, điện 500 KV, khu nghĩ dưỡng cao cấp tại Hương Hồ, khu đô thị sinh thái biển tại Hải Dương và các dự án đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất đấu giá…).

- Các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2020, Công văn số 3333/UBND-XDCB ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 4018/UBND-XDCB ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 5465/UBND-XDCB ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, cụ thể:

+ Đối với các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu khối lượng để lập thủ tục giải ngân cho đơn vị thi công; hoàn thành trong tháng 8/2020.

+ Đối với các công trình đã tổ chức đấu thầu: yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan liên quan trong công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ kế hoạch.

+ Đối với các công trình chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục: yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/8/2020; phòng Quản lý đô thị hoàn thành thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt trước ngày 20/8/2020.

+ Đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến nay chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định: giao trách nhiệm phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã dừng giải ngân và điều chuyển vốn cho các dự án khác.

- Về quản lý công tác đầu tư: giao trách nhiệm Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã chủ trì phối hợp với phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường tổ chức tập huấn cho UBND các xã, phường (Chủ tịch, kế toán).

4. Một số công việc khác:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Chương trình công tác năm, quí, tháng của Ủy ban nhân dân thị xã, chức năng nhiệm vụ đã được phân công và tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch làm việc cho các tháng còn lại (chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và hướng xử lý cho từng công việc; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, công chức theo dõi, tham mưu từng công việc cụ thể; thời gian, tiến độ, khối lượng…) định kỳ họp cơ quan, đơn vị (tuần, tháng) để quán triệt, bàn hướng xử lý và xếp thứ tự ưu tiên cho từng đầu công việc có kiểm tra, giám sát và đưa vào chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm.

- Đội Quy tắc đô thị thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng trái phép lều, quán, nhà ở, nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thị xã.

 - Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã Văn bản đề nghị cơ quan quản lý đường quốc lộ 1A về việc chỉnh trang, thay mới dải phân cách hư hỏng do tai nạn giao thông gây ra đoạn đường đi qua địa bàn thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 187