Tìm kiếm thông tin
Tình hình bệnh khảm lá sắn trên địa bàn thị xã Hương Trà đến ngày 25/02/2021
Ngày cập nhật 28/02/2021

1/ Diện tích sắn đã trồng: Đến nay toàn thị xã đã trồng khoảng 480ha/KH 612ha (báo cáo của các xã, phường), gồm: Hương Xuân 156ha, Hương Chữ 30ha, Hương Văn 135 ha, Hương Vân 54ha, Tứ Hạ 30ha và các đơn vị khác. Trong đó sắn trồng thuần 151ha, sắn xen lạc 329ha.

 

2/ Diện tích nhiễm bệnh khảm lá: Tập trung ở Hương Xuân, Hương Văn, Hương Chữ, Hương Vân và tứ Hạ. Diện tích nhiễm 348 ha, cụ thể như sau:

 

TT

Đơn vị

Diện tích

trồng (ha)

Diện tích bị

bệnh khảm lá (ha)

DT tiêu hủy (ha)

Ghi chú

Tổng

<30

30-70

>70

 

 

1

Tây Xuân

129

129

 

49

80

0

 

2

Đông Xuân

27

20

 

20

 

0

 

3

VX.Đông

15

10

5

 

5

0

 

4

VX.Tây

120

102

50

22

30

0

 

3

Hương Vân

30

17

 

17

 

0

 

4

Lai Thành

24

10

 

 

10

0

 

5

Phú An

30

30

10

 

20

0

 

6

Phú Ốc

35

30

 

 

30

0

 

 

Tổng

410

348

65

108

175

0

 

3/ Các biện pháp đã triển khai chỉ đạo:

- Ngày 04/02/2021 kiểm tra cây sắn gieo sớm mới mọc mầm tại Tây Xuân phát hiện bệnh khảm lá đã xuất hiện và gây hại khoảng 20 ha, tỷ lệ 20- 30%, nơi cao 50- 60%, giống sắn KM94 từ nguồn giống năm 2020 có chọn lọc. Trung tâm đã làm báo cáo nhanh về bệnh khảm lá sắn gửi UBND thị xã và các đơn vị liên quan (số 28/BC-TTDVNN, ngày 05/02/2021).

- Ngày 05/02/2020, Trung tâm đã làm việc với UBND phường Hương Xuân, BGĐ HTXNN Tây Xuân về tình hình bệnh khảm lá sắn và đề nghị nhổ tiêu hủy cây bị bệnh trong diện tích 20ha đã bị nhiễm bệnh, thời gian hoàn thành trước ngày 21/02/2021, nhưng đến nay chưa tiêu hủy. Đồng thời, Trung tâm đã chỉ đạo cán bộ tăng cường kiểm tra các diện tích sắn đã mọc, hướng dẫn các địa phương tiêu hủy cây sắn bị bệnh theo quy định.

- Ngày 24/02/2021, Trung tâm phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV kiểm tra tình hình bệnh khảm lá sắn tại Văn Xá Tây- Hương Văn. Qua kiểm tra một số vùng sau khi cây sắn mới mọc mầm đã nhiễm bệnh, tỷ lệ phổ biến 30- 70%, nơi cao trên 70%, giống sắn KM94. Kiểm tra 02 hộ cung ứng giống sắn trên địa bàn Hương Văn, cụ thể:

+ Hộ ông Trần Hưng Thạnh, tại TDP Giáp Trung: Nguồn giống sắn lấy từ 02 điểm (1) Nhà máy tinh bột sắn TT Huế, giống sắn KM94 để cung ứng cho dân. Ngoài ra ông Thạnh có lấy giống sắn KM140 (để tự trồng), hiện nay đã mọc mầm, qua kiểm tra nhanh, tỷ lệ cây bị bệnh trên 70%. (2) Bà Tuyết, ở Vĩnh Linh, Quảng Trị và không có giấy chứng nhận giống sắn sạch bệnh hoặc các gấy tờ liên quan. Hiện nay ông Thạnh đang còn cung ứng giống cho bà con trên địa bàn.

+ Hộ ông Trần Xuân Phi, tại TDP Giáp Trung: Nguồn giống sắn lấy từ Nhà máy tinh bột sắn TT Huế, qua khai báo ông chỉ cung ứng 02 xe tương ứng 200 bó giống sắn, hiện nay ông đã ngưng cung ứng giống.

4/ Đánh giá tình hình khảm lá và công tác tiêu hủy trên địa bàn:

- Bệnh khảm lá xuất hiện và gây hại sớm ngay sau khi mọc mầm, nên diện tích gây hại ngày càng gia tăng. Bệnh gây hại nặng trên giống sắn KM94 (đang trồng phổ biến trên địa bàn) và giống KM140 là giống mới do Nhà máy tinh bột sắn TT Huế cung ứng và ông Thạnh trồng tại ruộng của gia đình ở Hương Văn (diện tích khoảng 5ha).

- Người dân có diện tích sắn nhiễm bệnh khám lá chưa thực hiện việc tiêu hủy, qua theo dõi nắm tình hình do một số nguyên nhân:

+ Nếu nhổ cây sắn bị bệnh (tỷ lệ dưới 70%) hoặc tiêu thủy toàn ruộng (tỷ lệ trên 70%) sẽ không có giống sắn sạch bệnh để trồng dặm hoặc trồng mới lại.

+ Chưa có cây trồng mới có hiệu quả để trồng thay thế cho cây sắn khi tiêu hủy, hoặc cỏ sẽ mọc nếu nhổ tiêu hủy cây bị bệnh mà không trồng dặm lại sắn.

- Hiện nay công tác tiêu hủy cây sắn bị bệnh ở các địa phương đang gặp rất khó khăn do người dân chưa tự giác, chủ động để tiêu hủy.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp báo cáo UBND thị xã, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và có biện pháp chỉ đạo tiếp theo.

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.194