Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 17/03/2021

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 08 tập thể và21 cá nhân đã có thành tích xuất hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách cụ thể:

 

I. Tập thể:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Hồ.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Hương Bình.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hương Vinh.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Tứ Hạ.

6. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bình Thành.

7. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Hải Dương.

8. Ủy ban nhân dân phường Hương Văn.

II. Cá nhân:

1. Ông Lê Công Phước, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Hồ.

2. Ông Tống Hồ Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn.

3. Ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Bình.

4. Ông Cao Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hương Vinh.

5. Ông Nguyễn Đông, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hải Dương.

6. Ông Nguyễn Phô, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tứ Hạ.

7. Ông Nguyễn Quý, Công chức Văn phòng – thống kê phường Hương Vân.

8. Bà Lê Thị Danh, Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã Hương Thọ.

9. Bà Võ Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Thành.

10. Ông Lê Khắc Hậu, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương Văn.

11. Bà Trần Thị Thu Điệp, Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà.

12. Ông Đỗ Ngọc An, Nguyên Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà.

13. Ông Phạm Văn Hy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà.

14. Ông Lê Đình Nam, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà.

15. Ông Trần Viết Chức, Tổ phó Tổ đại biểu số 3, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà.

16. Ông Trần Văn Ngọ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà.

17. Ông Hà Xuân Thịnh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà.

18. Bà Phan Thị Thủy, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà.

19. Bà Trần Thị Trúc Ly, Cán sự Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà.

20. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chuyên viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao.

21. Ông Nguyễn Xuân Fong, Chuyên viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao.

Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.678