Tìm kiếm thông tin
Công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015 - 2020
Ngày cập nhật 19/04/2021

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 cho 122 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Quyết định, dịp này thị xã Hương Trà có 25 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Trong thời gian qua, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh được tập trung đẩy mạnh thực hiện. Qua phong trào các cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chuẩn “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

(Kèm theo Quyết định số: 798 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

ĐƠN VỊ

 
 

1

Cơ quan Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Trà

 

2

Cơ quan Thị ủy Hương Trà

 

3

Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Hương Trà

 

4

Cơ quan Mặt trận và Đoàn thể thị xã Hương Trà

 

5

Thanh tra Nhà nước thị xã Hương Trà

 

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà

 

7

Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà

 

8

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà

 

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Hương Trà

 

10

Ban Quản lý dự án & Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà

 

11

Trường Tiểu học Hương An, thị xã Hương Trà

 

12

Trường Tiểu học Bình Thành, thị xã Hương Trà

 

13

Trạm Y tế xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

 

14

Trạm Y tế phường Hương An, thị xã Hương Trà

 

15

Trạm Y tế xã Hải Dương, thị xã Hương Trà

 

16

Cơ quan Đảng, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã Hương Bình,

thị xã Hương Trà

 

17

Trạm Y tế xã Hương Bình, thị xã Hương Trà

 

18

Trạm Y tế phường Hương Văn, thị xã Hương Trà

 

19

Trạm Y tế xã  Bình Tiến, thị xã Hương Trà

 

20

Cơ quan Đảng, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà

 

21

Tòa Án nhân dân thị xã Hương Trà

 

22

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà

 

23

Trường Mầm non Hương An, thị xã Hương Trà

 

24

Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn, thị xã Hương Trà

 

25

Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, thị xã Hương Trà

 

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.243