Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
Ngày cập nhật 24/04/2021

Ngày 15 tháng 4 năm, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 1260/KH-UBND về việc Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 với các nội dung sau:

 

I. Mục đích, Yêu cầu

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và PCBLGĐ, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCBLGĐ.

II. Nội dung thực hiện

1. Các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về PCBLGĐ:

a) Tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phối hợp xây dựng chuyên đề phát trên sóng của Đài Truyền thanh thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường.

b) Tập trung tuyên truyền vào các đợt cao điểm hưởng ứng ngày “Quốc tế Hạnh phúc 20/3”, ngày “Gia đình Việt Nam 28/6”, Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và ngày “Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11”.

c) Lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và câu lạc bộ của các đoàn thể khác. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, tuyên truyền về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, PCBLGĐ.

2. Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn thị xã. Tổ chức Hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về PCBLGĐ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình ở các cơ quan, ban, ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ; các nhóm PCBLGĐ.

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng mô hình PCBLGĐ ở cơ sở. Mỗi xã, phường chỉ đạo duy trì hoạt động ít nhất 01 mô hình PCBLGĐ. Ngoài ra, các địa phương căn cứ tình hình thực tế để bố trí nguồn lực và chủ động nhân rộng mô hình PCBLGĐ.

4. Tiếp tục triển khai hoạt động thu thập dữ liệu PCBLGĐ theo định kỳ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác PCBLGĐ ở cơ sở. 

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tư Pháp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCBLGĐ; gắn công tác PCBLGĐ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020.

- Triển khai các hoạt động đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình phát triển bền vững và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổng hợp số liệu thông tin về gia đình và PCBLGĐ theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2007 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ nhân dịp 20 năm ngày Gia đình Việt nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ.

2. Phòng giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức PCBLGĐ vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với cấp học, bậc học.

3. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình, thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

 Chỉ đạo các đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ.

Mở chuyên mục, tăng cường các tin, bài về Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ, về công tác xây dựng gia đình văn hóa, qua đó kịp thời phát hiện và nêu gương các mô hình có hiệu quả trong công tác PCBLGĐ và phê phán các hành vi bạo lực gia đình.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng. Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật người cao tuổi. Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan hướng dẫn hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

8. Phòng Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND thị xã đề nghị tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ.

9. Công an thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình gắn với các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự.

10. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã

- Phối hợp lồng ghép các nội dung của Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ vào các hoạt động của các ban, ngành đoàn thể;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về Luật PCBLGĐ để từng bước đưa Luật vào cuộc sống;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; triển khai tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tiếp tục xây dựng và duy trì các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ.

- Liên đoàn Lao động thị xã lồng ghép triển khai một số hoạt động PCBLGĐ vào các hoạt động công đoàn cơ sở, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ.

11. UBND các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch PCBLGĐ năm 2021 tại địa phương, đưa các mục tiêu, nội dung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bố trí kinh phí và  chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các nhiệm vụ cụ thể đảm hiệu quả các nội dung được nêu trong kế hoạch. Lồng ghép công tác PCBLGĐ vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, (Kế hoạch gửi  qua Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 30/ 4 /2021 để tổng hợp báo cáo).

- Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, chính sách về PCBLGĐ, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, tổ dân phố; nhân rộng các mô hình PCBLGĐ ở địa phương; phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình.

- Quan tâm tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở thực hiện có hiệu quả. Quan tâm tạo điều kiện cho người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo công an xã, phường kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý khi phát hiện hoặc tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình. Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình theo quy định.

- Xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.452