Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc tại HTX theo Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND tỉnh
Ngày cập nhật 01/06/2021

Ngày 26  tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 674 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 168.722.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi hai  nghìn đồng) từ nguồn chi Quản lý Hành chính để thực hiện chi trả hỗ trợ thực hiện chính sách thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã theo Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn các xã phường. Đính kèm phụ lục như sau:

 

(Kèm theo Quyết định số  674/QĐ-UBND ngày 26 háng  5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

 

 

 

       

Đồng

TT

Đơn vị

Mưc lương tối thiểu vùng
năm 2021

Mức
lương hỗ trợ

Hỗ trợ BHXH
người lao động nộp theo quy đinh

Tổng cộng
( 1 Tháng)

Số
 tháng hỗ trợ

Tổng kinh phí
hỗ trợ năm 2021

A

B

1

2=(1*50%)

3=(1+(1*7%))*8%

4=(2+3)

5

6=(4*5

 

UBND phường Tứ Hạ

 

 

 

 

 

 

1

HTX NN Phú Ốc

 

 

 

 

 

24.103.000

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

12

24.103.000

 

UBND phường Hương Vân

 

 

0

0

 

 

2

HTX NN Hương Vân

 

 

0

0

 

24.103.000

 

Trần Thị Khiếu

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

12

24.103.000

 

UBND xã Hương Toàn

 

0

0

0

 

 

3

HTX NN Tây Toàn

 

 

0

0

 

24.103.000

 

Trần Thị Thu Hiền

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

12

24.103.000

 

UBND  phường Hương Hồ

 

0

0

0

 

 

4

HTX NN Hương Hồ I

 

0

0

0

 

24.104.000

 

Hoàng Đình Chiểu

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

6

12.052.000

 

Lâm Thị Mơ

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

6

12.052.000

 

UBND phường Hương Văn

 

 

0

0

 

 

5

HTX SXKĐVTH Niềm Tin

 

 

0

0

 

48.206.000

 

Tô Thị Hải Yến

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

12

24.103.000

 

Nguyễn Thị Nhi

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

12

24.103.000

6

HTX Văn Xá Tây

 

 

0

0

 

24.103.000

 

Đỗ Thi Duyên

3.430.000

1.715.000

293.608

2.008.608

12

24.103.000

 

Cộng

 

 

 

14.060.256

 

168.722.000

               

( Một trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng)

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.700
Truy câp hiện tại 1.157