Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thị xã Hương Trà đến năm 2025
Ngày cập nhật 26/01/2022

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND  về việc triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thị xã Hương Trà đến năm 2025, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm soát MCBGTKS, thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, phát huy hơn nữa sự tham gia của nam giới.

- Tăng cường sự tham gia, phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, toàn xã hội đối với việc thực hiện kiểm soát MCBGTKS.

2. Mục tiêu

a. Mục tiêu tổng quát

Từng bước khống chế và giảm tốc độ gia tăng TSGTKS (số trẻ trai/100 trẻ gái) tiến tới đưa tỷ số này trở lại mức tự nhiên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, ổn định xã hội, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh bền vững.

b. Mục tiêu cụ thể

Từng bước khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh; Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh này dưới mức 110-111/100 vào năm 2025.

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- 85% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, ông bà, cha mẹ được cung cấp thông tin và hiểu được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của MCBGTKS; 80% các cặp vợ chồng cam kết không lựa chọn giới tính thai nhi.

- 95% cán bộ và nhân viên y tế, cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

- 95% các cơ sở giáo dục từ cấp Trung học cơ sở trở lên tiếp tục thực hiện việc giáo dục giới tính, bình đẳng giới, kiểm soát MCBGTKS thông qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông.

- 95% các cơ quan truyền thông đại chúng thường xuyên tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của MCBGTKS, giá trị của trẻ em gái, vị thế của phụ nữ, bình đẳng giới.

- 90% vị thành niên/thanh niên, nam, nữ sắp kết hôn được cung cấp đầy đủ kiến thức về các hành vi vi phạm pháp luật về việc lựa chọn giới tính thai nhi; 90% trong số đó hiểu biết đầy đủ các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi.

3. Yêu cầu

- Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lựa chọn giới tính khi sinh.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

- Các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật... phải lồng ghép trong các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các mô hình đề án khác có liên quan để đảm bảo tính hiệu quả.

4. Phạm vi, địa bàn thực hiện

Triển khai tại 9 xã, phường trên địa bàn thị xã.

5. Đối tượng

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp.

- Các tổ chức, những người cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi.

-  Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên/thanh niên trên địa bàn thị xã.

6. Các hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện kế hoạch

a. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

  - Tổ chức lồng ghép truyền thông về MCBGTKS vào các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương nhằm cung cấp thông tin cho nhân dân tại 9 xã, phường của thị xã biết được nội dung các hoạt động của công tác dân số và phát triển, một số nội dung về giới và giới tính khi sinh theo nhiều hình thức như tổ chức phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thị xã đến các xã, phường, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ tại cộng đồng, nhân các sự kiện văn hóa xã hội tại địa phương, …

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về dân số và phát triển nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, đoàn viên, hội viên của các ban ngành, đoàn thể về các vấn đề dân số và phát triển và tình trạng MCBGTKS. Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động để thực hiện tốt chính sách dân số đồng thời kiểm soát và làm giảm tốc độ MCBGTKS.

- Lồng ghép cung cấp kiến thức và kỹ năng nhằm thay đổi hành vi về giới, bình đẳng giới, về mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao vị thế trẻ em gái cho các học sinh tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức các sự kiện như: Diễn đàn, Chiến dịch truyền thông, Hội thi,…  tuyên truyền về công tác dân số và phát triển lồng ghép tuyên truyền giới, bình đẳng giới và giới tính khi sinh, chú trọng đến đối tượng là nam/nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông

- Cung cấp các sản phẩm truyền thông dễ hiểu và phù hợp cho từng đối tượng và vùng miền khác nhau.

- Tổ chức phát tờ rơi, treo áp phích tuyên truyền tại nơi đông dân cư, cơ sở cung cấp dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

c. Duy trì và mở rộng các Mô hình truyền thông

- Tuyên truyền về công tác dân số và phát triển, lồng ghép các nội dung về giới và giới tính khi sinh, nâng cao vị thế của trẻ em gái trong các buổi sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN), Hội người cao tuổi tổ chức các mô hình truyền thông cho các nhóm đối tượng.

- Tiếp tục duy trì sinh hoạt CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên giúp nhau phát triển kinh tế” tại các xã, phường trên địa bàn.

d. Các hoạt động hội nghị, hội thảo về MCBGTKS

- Tổ chức hội nghị biểu dương các “Gia đình sinh con một bề là gái không sinh con thứ ba trở lên” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giới, bình đẳng giới, nâng cao vị thế của trẻ em gái góp phần làm giảm MCBGTKS và biểu dương các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số.

- Tổ chức hội nghị sơ kết hằng năm nhằm cập nhật kịp thời, đánh giá tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tình hình triển khai kết quả thực hiện Đề án và đề xuất các giải pháp can thiệp trên địa bàn.

e. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về dân số thông qua việc lồng ghép, đưa chính sách dân số vào quy ước xây dựng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn thị xã.

f. Các hoạt động đào tạo, tập huấn về kiểm soát MCBGTKS

Tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về giới và giới tính khi sinh cho cán bộ của các ban ngành, đoàn thể; Cộng tác viên dân số, y tế thôn, tổ dân phố các xã, phường. Phổ biến các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, quy trình, chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên y tế cuả các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

g. Các hoạt động quản lý, giám sát

- Định kỳ giám sát, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch theo quý, năm.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động của đề án về tỉnh theo kế hoạch.

7. Tổ chức thực hiện

a. Trung tâm Y tế thị xã

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm triển khai và tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thị xã Hương Trà đến năm 2025.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thị xã, các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; Cung cấp cho cơ quan truyền thông các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền phù hợp.

- Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về giới và giới tính khi sinh cho cán bộ y tế, dân số các xã, phường. Phổ biến các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi đến các cơ sở y tế liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm về UBND thị xã; Tổ chức tổng kết việc thực hiện kế hoạch vào cuối năm 2025 và báo cáo UBND thị xã.

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia thực hiện tốt việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

b. Phòng Tư pháp thị xã

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản, luật liên quan đến nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh.

c. Phòng Tài chính - kế hoạch thị xã

Căn cứ vào kế hoạch triển khai hoạt động, tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện các nội dung của đề án.

d. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao thị xã

Tăng cường phát thanh các hoạt động về dân số, tuyên truyền các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình, xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

Chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường duy trì sinh hoạt CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên giúp nhau phát triển kinh tế” và vận động hội viên tham gia thực hiện tốt chính sách dân số.

f. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan

Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc không lựa chọn giới tính thai nhi.

g. UBND các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, hàng năm bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động để giảm thiểu tình trạng MCBGTKS, lồng ghép có hiệu quả hoạt động của kế hoạch với các hoạt động của địa phương.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã chỉ đạo Trạm Y tế, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra, tổng hợp báo cáo hoạt động của đề án gửi về UBND thị xã (qua Phòng Dân số-KHHGĐ, TTYT thị xã).

 

Trúc Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 3.128