F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/11/2022

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng thị xã Hương Trà theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác, thi đua khen thưởng, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện./.

(Có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 157