Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến
Ngày cập nhật 14/09/2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1119/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất trường học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh

* Quy mô đầu tư:

- Ốp đá trụ cổng chính; cạo bỏ, sơn lại cổng, tường rào.

- Lát gạch Terrazzo nền sân trường với diện tích 1.039m2. Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hạng mục công việc khác trong khuôn viên trường đáp ứng nhu cầu, công năng sử dụng.

* Phương án xây dựng:

- Ốp đá granit tự nhiên vữa XM M75# trụ cổng chính.

- Vệ sinh, trám vá các vị trí bong tróc sơn lại 3 nước mái cổng chính, cổng phụ, tường rào mặt trước, tường rào mặt sau và mặt bên.

- Lát gạch Terrazzo KT 300x300 vữa XM M75# sân trường với diện tích 1.039m2. Cải tạo cột cờ, bồn hoa, ram dốc và bậc cấp sảnh nhà 02 tầng 06 phòng học. Đấu nối hệ thống thoát nước mái xuống sân bằng ống Upvc D90x2,7mm; đường ống chạy âm nền bằng ống Upvc D168x3,5mm thoát nước ra khu vực.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc PHĐ.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình Dân dụng, Nhóm C, cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư:                           850.000.000    đồng.

         Trong đó:

- Chi phí xây dựng

680.234.000

đồng

- Chi phí quản lý dự án

  21.310.000

đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD

  82.367.000

đồng

- Chi phí khác

    8.561.000

đồng

- Chi phí dự phòng

  57.528.000

đồng

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

9. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 800 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Bình Tiến.

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01 - Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án, Thẩm định BCKTKT, Giám sát thi công, Thẩm tra phê duyệt quyết toán, Thẩm định giá.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp.

+ Gói thầu số 04 - Bảo hiểm công trình.

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: (có biểu chi tiết kèm theo).

(Kèm theo Quyết định số 1119 /QĐ-UBND ngày 31/ 8/2023 của UBND thị xã Hương Trà)

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(1000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Ghi chú

I

Phân công việc đã thực hiện

60,021

Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 800 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Bình Tiến

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

55,621

 

 

Đã thực hiện

 

 

 

2

Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán

4,400

 

 

Đã thực hiện

 

 

 

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

680,778

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp

680,234

Chỉ định thầu

 

Quý III/2023

Trọn gói

60 ngày

 

2

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

544

Chỉ định thầu

 

Quý III/2023

Trọn gói

60 ngày

 

III

Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

51,673

 

 

 

 

 

 

1

Quản lý dự án; Thẩm định BCKTKT; Giám sát thi công; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Thẩm định giá

51,673

 

 

 

 

 

 

IV

Dự phòng:

57,528

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

850,000

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo Quyết định số1119/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thị xã Hương Trà)

       

ĐVT: đồng.

TT

H¹ng môc chi phÝ


hiÖu

C¸ch tÝnh

Thµnh tiÒn
sau thuÕ

1.

Chi phÝ x©y dùng:

G1

 A1+...+A7

680,234,000

 

  -1- Cæng chÝnh:

A1

   A1

91,896,000

 

  -2- L¸t g¹ch s©n:

A2

   A2

311,627,000

 

  -3- Bån hoa:

A3

   A3

103,522,000

 

  -4- L¸t ®¸ bËc cÊp:

A4

   A4

63,641,000

 

  -5- Cét cê:

A5

   A5

30,845,000

 

  -6- S¬n t­êng rµo:

A6

   A6

54,143,000

 

  -7- Tho¸t n­íc:

A7

   A7

24,560,000

2.

Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n:

G2

 C1

21,310,000

 

  - Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n §T XDCT

C1

 G1*3.446%/1.1

21,310,000

3.

Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng:

G3

 TV1+...+TV5

82,367,000

 

  - Chi phÝ kh¶o s¸t ®o vÏ hiÖn tr¹ng

TV1

 Cã dù to¸n kÌm theo

4,773,000

 

  - Chi phÝ lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt

TV2

 G1*6.5%*1.15

50,848,000

 

  - Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, BVTC

TV3

 Tèi thiÓu

2,200,000

 

  - Chi phÝ thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh

TV4

 Tèi thiÓu

2,200,000

 

  - Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng

TV5

 G1*3.285%

22,346,000

4.

Chi phÝ kh¸c:

G4

 K1+...+K4

8,561,000

 

  - Chi phÝ thÈm ®Þnh BC kinh tÕ kü thuËt

K1

 Tèi thiÓu

500,000

 

  - Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh

K2

 G1*0.08%

544,000

 

  - Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n

K3

 0.57%*(TM-G5)

4,517,000

 

  - Chi phÝ thÈm ®Þnh gi¸

K4

T¹m tÝnh

3,000,000

5.

Chi phÝ dù phßng:

G5

 DPP

57,528,000

6

Tæng céng(1+2+3+4+5)

G

 G1+...+G5

850,000,000

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 53.412