Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 02/12/2018

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch 2799/KH-UBND về việc Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp kỳ 2014-2018 trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Theo đó đối tượng hệ thống hóa văn bản là văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần và văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng đến ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực do đó kế hoạch bao gồm các nội dung sau:

* Nội dung công việc

1. Xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị cấp thị xã

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2018

2. Tham gia tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị cấp thị xã và UBND các xã, phường

b) Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp

3. Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị cấp thị xã và UBND các xã, phường

b) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2018

4. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản

a) Cơ quan chủ trì: UBND thị xã và UBND các xã, phường

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị có liên quan

c) Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 31/12/2018

5. Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản

a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị cấp thị xã và UBND các xã, phường

b) Thời gian thực hiện:

+ UBND các xã, phường: chậm nhất ngày 31/12/2018

+ Phòng Tư pháp tham mưu UBND thị xã báo cáo chậm nhất ngày 02/01/2019

* Kế hoạch tổ chức thực hiện 

1.  Trách nhiệm của phòng Tư pháp

a) Theo dõi việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã; đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, địa phương rà soát và công bố danh mục rà soát; tổng hợp kết quả rà soát chung của thị xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

b) Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình.

c) Có ý kiến trả lời về Hồ sơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, ban, ngành.

d) Chuẩn bị báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

2. Trách nhiệm của các phòng, ban, ngành

a) Các phòng, ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.

b) Phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện rà soát văn bản.

c) Việc rà soát văn bản phải được thiết lập hồ sơ và gửi Phòng Tư pháp lấy ý kiến theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

d) Trình hồ sơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả rà soát.

Gửi Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho cơ quan tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

đ) Lập dự toán kinh phí rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

e) Bố trí các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

3. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND và UBND thị xã

a) Thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

b) Chỉ đạo cán bộ Văn thư Lưu trữ tạo điều kiện để các cơ quan, ban, ngành tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành thuộc đối tượng được rà soát.

4. Trách nhiệm của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

a) Thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

b) Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật gửi UBND thị xã phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

b) Tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Kế hoạch này và các văn bản liên quan.

c) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền./.                                                                       

 

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.821
Truy câp hiện tại 2.211