Tìm kiếm thông tin
Xây dựng Đảng về công tác tổ chức, cán bộ
Ngày cập nhật 02/08/2019

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2015-2020, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quy chế làm việc và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp mình trên cơ sở Điều lệ Đảng và các quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Gần 5 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ thị xã Hương Trà đã đạt được một số kết quả trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đó là:

 

Về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị: Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc học tập, quán triệt đảm bảo yêu cầu; chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; Trưởng ban Dân vận Thị ủy kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã từ tháng 5/2018. Đã tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã theo quy định của tỉnh. Thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tỷ lệ và lộ trình theo yêu cầu và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo việc hợp nhất 02 xã Bình Điền, Hồng Tiến thành 01 đơn vị hành chính và các thôn, tổ dân phố theo chủ trương của cấp trên.

Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên: Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở; đã giải thể 04 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy, thành lập 02 tổ chức cơ sở đảng, tiếp nhận 03 tổ chức cơ sở đảng; đến nay, toàn Đảng bộ thị xã có 42 tổ chức cơ sở đảng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng có những bước chuyển biến tích cực, nhất là khối xã, phường. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhất là ở những địa bàn, cơ quan, đơn vị có ít đảng viên; toàn Đảng bộ thị xã đã kết nạp 509 đảng viên mới, chất lượng kết nạp đảng viên mới có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung củng cố, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng định kỳ; việc sinh hoạt chuyên đề đã được quan tâm tổ chức ngày càng thường xuyên hơn. Tập trung kiện toàn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đủ về số lượng; chất lượng cấp ủy viên ngày càng được nâng lên, nhất là cấp cơ sở. Đã tổ chức thực hiện việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

Ban Thường vụ Thị ủy đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đảm bảo quy trình, tiến độ theo kế hoạch, ngày càng chặt chẽ theo hướng thực chất, khách quan, công bằng. Đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm trong năm tiếp theo.

Về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ: Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành các quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức thực hiện các kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Chú trọng đảm bảo sự đồng bộ trong việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chiến lược công tác cán bộ. Kịp thời ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở đã có chuyển biến trong việc nhận thức về mối quan hệ, tổng thể và liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ. Kết quả đánh giá cán bộ là cơ sở quan trọng hàng đầu để tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Chỉ đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với những đồng chí đã được quy hoạch các chức danh tương ứng.

Thực hiện nghiêm Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền về công tác cán bộ đều được cấp ủy cấp dưới và các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ đã được trẻ hóa một cách đáng kể; cơ cấu dân tộc trong đội ngũ cán bộ ở mức độ hợp lý; cơ cấu ngành nghề khá đa dạng, phong phú. Nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không ngừng rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị và tu dưỡng đạo đức, lối sống. Trình độ, năng lực, uy tín và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được nâng lên. Từ năm 2018, đã nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ cho 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá cán bộ, công chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc cấp cơ sở quản lý.

Thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã và các xã phường; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Hình thức luân chuyển ngày càng đa dạng, tạo điều kiện tốt cho cán bộ trong diện quy hoạch rèn luyện, phấn đấu; đã luân chuyển 04 đồng chí giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở. Đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các cấp ủy đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số cấp ủy đảng chậm triển khai các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên. Vẫn còn tình trạng cấp ủy cơ sở một số nơi bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực. Năng lực lãnh đạo, uy tín của người đứng đầu của một số cá nhân chưa cao làm ảnh hưởng chung trong công tác xây dựng Đảng. Một số cấp ủy cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nguyên nhân chủ yếu là do vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành thiếu toàn diện. Một số đảng viên còn biểu hiện ngại va chạm, nể nang, né tránh, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, chưa nghiêm túc trong việc tự rèn luyện, phấn đấu, giữ nghiêm nguyên tắc Đảng; các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp vẫn chưa phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình…

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Ban Thường vụ Thị ủy đã bàn và thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả như sau: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tiến độ chung của tỉnh; tăng cường thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Quản lý chặt chẽ biên chế các tổ chức trong hệ thống chính trị theo đề án vị trí việc làm gắn với thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của các khối. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm tình hình trong giai đoạn mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư. Khuyến khích, nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của thị xã đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có tính kế thừa và phát triển. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ biên chế và thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Thực hiện việc bố trí cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP, ngày 24/4/2019.

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.294.895
Truy câp hiện tại 3.784