Tìm kiếm thông tin
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở Đảng bộ thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 23/09/2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hằng năm, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành chương trình và tiến hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến cả về nhận thức và hành động, nhất là trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ý thức chấp hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tổ chức đảng và đảng viên đã được nâng lên; nhất là vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ đã kịp thời ban hành các quyết định, quy định, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ hướng dẫn quy trình, thủ tục cho tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở; đồng thời đã lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; đối tượng kiểm tra tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý mà chủ yếu là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp. Nội dung, đối tượng giám sát được mở rộng, giám sát tổ chức đảng gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp uỷ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giám sát thực hiện đảm bảo thời gian quy định; chú trọng giám sát thường xuyên thông qua việc phân công cấp uỷ viên, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Việc xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên tuân thủ phương châm, các nguyên tắc thủ tục quy định; đảm bảo dân chủ trong đảng, đúng thẩm quyền nên các quyết định thi hành kỷ luật đều được tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm túc, không có khiếu nại, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng.

Trong các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ đều chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của cấp uỷ, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, trong đó phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo và trực tiếp làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát; phân công cấp uỷ viên, lãnh đạo và chuyên viên các ban của Thị uỷ phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực  để tham mưu Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; ngoài ra, Thường trực Thị uỷ thường xuyên làm việc với các cấp uỷ, dự sinh hoạt định kỳ các chi bộ để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đã tăng cường phúc tra việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, yêu cầu của Ban Thường vụ Thị uỷ, UBKT Thị uỷ tại các thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát. UBKT từ Thị ủy đến cơ sở đã tham mưu giúp các cấp uỷ đảng tổ chức quán triệt, truyên truyền các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thị uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ban hành các văn bản để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; sơ kết, tổng kết theo chuyên đề và định kỳ. Kiện toàn, bổ sung, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm theo quy định; việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, kiểm tra tài chính cấp uỷ cùng cấp được quan tâm; công tác giám sát ngày càng được tăng cường, mở rộng góp phần cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm. Công tác thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm khách quan, nghiêm minh, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã kiểm tra 18 tổ chức đảng, giám sát 25 tổ chức đảng và 46 đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và kiểm tra 05 tổ chức đảng, 02 đảng viên theo chủ trương của cấp trên. Thị uỷ thi hành kỷ luật 04 đồng chí (khiển trách 01, cảnh cáo 03), Ban Thường vụ Thị uỷ thi hành kỷ luật 01 đồng chí (khai trừ). Chỉ đạo các đảng uỷ thực hiện kiểm tra 132 tổ chức đảng và 30 đảng viên, giám sát 124 tổ chức đảng và 26 đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Thi hành kỷ luật 16 đ/c (khiển trách 10, cảnh cáo 06); thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng (khiển trách).  Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ Đã tiến hành kiểm tra 1.307 đảng viên, giám sát 479 đảng viên. Thi hành kỷ luật 52 đ/c (khiển trách 46, cảnh cáo 06). UBKT Thị ủy đã thực hiện kiểm tra 08 đảng viên và kiểm tra 03 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 11 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 05 tổ chức đảng; giám sát 15 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Xem xét, kết luận 01 trường hợp vi phạm kỷ luật của Đảng uỷ cơ sở đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Kiểm tra tài chính cấp uỷ cấp dưới 05 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính 01 Văn phòng cấp uỷ cùng cấp.  UBKT Đảng uỷ cơ sở đã thực hiện kiểm tra 11 đảng viên và kiểm tra 01 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 40 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 02 tổ chức đảng; giám sát 123 tổ chức đảng và 28 đảng viên; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 83 tổ chức đảng.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tính tiên phong gương mẫu chưa cao, do đó dẫn đến tình trạng đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, nguyên tắc sinh hoạt đảng và các quy định của Đảng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chưa chú trọng đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc thi hành Điều lệ Đảng.

Với những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, nguyên nhân nêu trên, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã để ra một số giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới đó là: tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, căn cứ nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp uỷ và UBKT từ thị xã đến cơ sở tập trung thực hiện tốt Quy chế hoạt động của UBKT. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp theo quy định của Điều lệ đảng và Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp đề ra hằng năm; nhất là công tác phúc tra. UBKT từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp uỷ giao.

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.310
Truy câp hiện tại 4.707