Tìm kiếm thông tin
Thị ủy Hương Trà: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng
Ngày cập nhật 07/11/2019

Chiều ngày 31/10/2019, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản mới của Đảng cho các đồng chí Thị uỷ viên, Bí thư các TCCS Đảng và các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng UBND & HĐND và TTBDCT thị xã.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 và quán triệt một số văn bản mới về cán bộ. Triển khai Hướng dẫn số 19 ngày 12/9/2019 về thực hiện một số điều trong quy định 126 ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”; Hướng dẫn số 21 và số 26 ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và hướng dẫn về việc Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kết luận số 54 ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... và một số nội dung khác.

Sau hội nghị này, Ban thường vụ Thị ủy Hương Trà yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của các Văn bản đến tận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để đưa nội dung các văn bản của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.089.340
Truy câp hiện tại 748