Tìm kiếm thông tin
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2019
Ngày cập nhật 12/11/2019

Sáng ngày 11/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hương Trà tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2019.

 

Tham gia Lớp bồi dưỡng có 56 đảng viên mới của 25 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Trà. Trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 19/11, các học viên sẽ được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN;  Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ổn định chính trị, TT-ATXH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các Đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, từ đó xác định mục tiêu, lý tưởng, phương hướng phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, đứng vào hàng ngũ của Đảng, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 683