Tìm kiếm thông tin
Thị xã Hương Trà hoàn thành việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương
Ngày cập nhật 31/03/2020

16 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ địa phương trên địa bàn thị xã Hương Trà đã được xuất bản và công bố.

 

Xác định việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ địa phương là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà đã đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ các xã, phường thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư một cách nghiêm túc và hiệu quả; ngày 07/01/2019, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng trên địa bàn thị xã. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn thị xã, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ biên soạn và hướng dẫn các quy trình đăng ký xuất bản sách; nhờ vậy đến nay các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà sẽ hoàn thành việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương, 16 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ địa phương đã xuất bản và công bố.

16 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ địa phương ở 15 xã, phường (Hồng Tiến và Bình Điền hiện đã sáp nhập thành Bình Tiến) là những công trình phản ánh giá trị khoa học, tư tưởng lý luận và thực tiễn, phản ánh toàn diện có tính hệ thống lịch sử ra đời, quá trình lãnh đạo đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển ở các đảng bộ, sự vận dụng đường lối của Đảng, phương pháp cách mạng trong từng thời kỳ. Là sự tri ân sâu sắc với bao thế hệ đồng bào, đồng chí, chiến sỹ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc.

Để 16 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ địa phương đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị Đảng ủy các xã, phường cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng bộ. Tổ chức học tập, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương trong nhà trường, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú sinh động, rộng khắp và phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Qua đó, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ra sức học tập, rèn luyện, lao động, công tác tiếp bước truyền thống cha ông để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng các Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.630
Truy câp hiện tại 609