Tìm kiếm thông tin
Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 19/07/2020

Ngày 07/7/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 02-CV/BTG về việc Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 3 ngày, từ ngày 23/6/2020 đến ngày 25/6/2020, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển. Đảng bộ thị xã Hương Trà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm khối huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ. Tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội là 234 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Hương Trà.

I. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững.

          II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

          A. PHIÊN TRÙ BỊ (từ 13h30 phút đến 16h30 phút ngày 23/6/2020)

          - Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 07 đồng chí, Đoàn thư ký Đại hội gồm 03 đồng chí.

          - Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc  của Đại hội và tiến hành quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng.

          - Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu, phân tổ thảo luận và Báo cáo công tác đảm bảo hậu cần, bảo vệ và một số nội dung liên quan đến Đại hội.

          B. PHIÊN CHÍNH THỨC (Từ ngày 24/6/2020 đến ngày 25/6/2020)

          1. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIII trình Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm, các đột phá trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã nỗ lực, phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng thị xã phát triển bền vững. Hầu hết các mục tiêu, chương trình trọng điểm và 19/21 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt kế hoạch; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế được nâng lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.250 tỷ đồng. Bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc; tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%; có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả; đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã. Tuy nhiên, vẫn còn 2 chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt; tiềm năng, thế mạnh trên một số lĩnh vực chưa được phát huy có hiệu quả; một số nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện của đại hội cấp trên; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả để xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững.

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã giới thiệu 44 đồng chí để bầu 39 đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ thị xã (khóa XIV); kết quả đã bầu được 39 đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ thị xã bảo đảm đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy phân công. Tỷ lệ nữ, trẻ, tham gia lần đầu trong Ban Chấp hành đều cao hơn quy định tối thiểu của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cụ thể: nữ 09 đồng chí, tỷ lệ 23%; dưới 40 tuổi 10 đồng chí, tỷ lệ 25%; tham gia lần đầu 13 đồng chí, tỷ lệ 33,3%).

          4. Đại hội đã Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đại biểu chính thức (trong đó 20 đại biểu được bầu tại Đại hội và 01 đại biểu đương nhiên) và 02 đại biểu dự khuyết.

5. Đại hội đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại của Đảng bộ thị xã, như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế của thị xã; dịch vụ chưa có nét nổi trội, công nghiệp tăng trưởng chưa cao; sản xuất nông nghiệp manh mún; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu; bộ mặt đô thị chuyển biến chậm; năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cán bộ và tổ chức cơ sở đảng hạn chế. Đồng thời Đồng chí Lê Trường Lưu đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Hương Trà tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá, mang tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế; thực hiện công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đặc biệt, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phải xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

6. Đại hội đã biểu quyết, nhất trí thông qua mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu, 04 chương trình trọng điểm, 12 nhóm nhiệm vụ và 07 nhóm giải pháp:

* Mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực kỷ cương, đồng thuận; quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị; xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

          * Các chỉ tiêu chủ yếu:

(1). Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2020 - 2025:          14-15%[1].

(2). Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 55 - 60 triệu đồng.

(3). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm: 08 - 10%.

(4). Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm: 13 -15%[2].

(5). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: 90%.

(6). Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 70 - 75%; giải quyết việc làm hằng năm: 1.600 - 1.800 lao động; lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bình quân: 120 - 150 người/năm.

(7). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025: còn 2 - 2,2%.

(8). 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

(9). Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt: > 95%.

(10). Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đến năm 2025: 100%.

(11). Tỷ lệ che phủ rừng: duy trì 58 - 60%.

(12). Bình quân hằng năm kết nạp: 80 - 100 đảng viên.

(13). 80% trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên; 40% thôn, tổ dân phố có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

(14). Có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          *  Các chương trình trọng điểm

          (1). Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch.

(2). Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

(3). Chương trình phát triển hạ tầng đô thị.

(4). Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

          * Các Nhóm nhiệm vụ:

          (1). Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh.

          (2). Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

          (3). Nâng cao chất lượng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

          (4). Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

          (5). Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

          (6). Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

          (7). Đẩy mạnh phát triển văn hó - thông tin, thể dục thể thao.

          (8). Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

          (9). Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

          (10). Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

          (11). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính.

          (12). Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          * Các Nhóm giải pháp:         

          (1). Nhóm giải pháp về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch và dự báo trên địa bàn

          (2). Nhóm giải pháp về tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

          (3). Nhóm giải pháp về huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

          (4). Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ

          (5). Nhóm giải pháp về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

          (6). Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

          (7). Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện

          7. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Thị ủy, các đồng chí Lê Hồng Thắng, Hà Văn Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thị ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Toàn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy.

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, là Đại hội Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển; thể hiện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm, niềm hy vọng lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Hương Trà.

Đại hội thành công là nhờ có sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã; sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIII đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình; trong đó hệ thống văn bản điều hành đại hội được chuẩn bị công phu, cụ thể, theo đúng hướng dẫn. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành nhịp nhàng, linh hoạt, khoa học. Không khí thảo luận của các đại biểu tại Đại hội được diễn ra sôi nổi, dân chủ với nhiều ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Công tác tuyên truyền, khánh tiết chào mừng Đại hội được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với đa dạng hình thức tuyên truyền như hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, thông tin lưu động, Tập san chào mừng Đại hội, hệ thống băng cờ, khẩu hiệu, pano, áp phích… cùng nhiều phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo khí thế sôi nổi; góp phần khẳng định Đại hội Đại biểu  Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thị xã Hương Trà.

Đại hội đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã; các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn thị xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đất nước; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV; xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững gắn với xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.[1] Trong đó: Ngành dịch vụ tăng: 15,5-16,5%; Ngành công nghiệp - xây dựng tăng: 14,5-15,5%; Ngành nông lâm - thủy sản tăng: 3-4%.

[2] Đến năm 2025, thu ngân sách đạt khoảng 600 tỷ đồng.

 

Tập tin đính kèm:
Hoài Trang - Ban TG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.732