Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ: CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ NGÀY CÀNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
Ngày cập nhật 08/08/2022

Đảng ta luôn khẳng định công tác Tuyên giáo có vai trò đặc biệt trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên Nhân dân và tổ chức cho Nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Công tác Tuyên giáo phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ Nhân dân, cũng như nêu cao ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trước vận mệnh đất nước ở mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, công tác Tuyên giáo tiếp tục góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, song song với việc khơi dậy phong trào cách mạng trong Nhân dân góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vữn g quốc phòng, an ninh của nước ta đồng thời là công tác hết sức quan trọng trong hệ thống các công tác tham mưu xây dựng Đảng ở các cấp.

Từ ngày thành lập đến nay, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà đã không ngừng phấn đấu, phát huy tốt truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ thị xã giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo thị xã đã bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, đổi mới nội dung, phương thức, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.

Nét nổi bật là công tác Tuyên giáo ở Hương Trà luôn chú trọng đi sâu, bám sát cơ sở; thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân để tham mưu kịp thời cho cấp ủy có những giải pháp phù hợp trong lãnh chỉ đạo và kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” và các tình huống chính trị trên địa bàn qua đó góp phần ổn định chính trị tư tưởng, đảm bảo cho sự phát triển của thị xã và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng; khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-9 hiệu quả, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà. Đặc biệt vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã và các xã, phường; thông tin qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội; hội nghị ở cơ quan, đơn vị; trên các Trang thông tin, Cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội... qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 Công tác giáo dục lý luận chính trị đã chú trọng đổi mới, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng nâng cao chất lượng, tăng cường cập nhật kiến thức mới, nhất là những nội dung về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thường xuyên theo dõi việc mở lớp của Trung tâm Chính trị thị xã cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thị xã đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.  

Hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy, đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội thị xã ngày càng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc nắm thông tin, chuyển tải các thông tin, đường lối, chủ trương của Đảng đến các tầng lớp nhân dân một cách kịp thời và phù hợp với từng đối tượng, giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, phản ánh kịp thời góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trên lĩnh vực Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà đã thường xuyên nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV đã đề ra và đến nay đã được một số kết quả quan trọng như: Tỷ lệ nghèo giảm còn 2,32% (theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020), có 26/38 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 68,4%), tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt 99,8%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%, có 2/4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, bộ mặt đô thị và nông thôn Hương Trà ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Công tác Lịch sử Đảng bộ địa phương đạt được kết quả rõ nét: Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Đến nay, thị xã đã biên soạn và phát hành 02 tập sách Lịch sử Đảng bộ huyện (nay là thị xã): Tập 1 (giai đoạn 1937 - 1975) và Tập 2 (giai đoạn 1975 - 2005); 01 tập Lịch sử Lực lượng vũ trang thị xã (1945 - 2010) và 16 Đảng bộ xã, phường đã hoàn thành biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương (Ngày 1/7/2021, thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thị xã Hương Trà có 6 đơn vị hành chính sáp nhập vào thành phố Huế, đến nay Hương Trà còn 9 đơn vị hành chính xã, phường). Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ biên soạn Lịch sử Công an thị xã Hương Trà giai đoạn (1945 - 2020). Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường đưa nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn vào các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ triển khai thực hiện hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền; công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật có những chuyển biến rõ nét; việc phân công, phân cấp, quản lý cán bộ, công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

Với những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn thị xã Hương Trà. Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong 6 năm liền (2016 - 2021); 03 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  Kế thừa và phát huy truyền thống 92 năm công tác Tuyên giáo của Đảng và khắc ghi lời dạy của Bác : “Tuyên truyền huấn luyện phải xuất phát từ chỗ nào? Xuất phát từ nhiệt tình cách mạng, tình thương yêu chân thành đồng bào các dân tộc, từ tinh thần hết lòng phục vụ đồng bào các dân tộc. Có như thế, mới tìm ra cái đúng cái hay mà làm. Chứ không phải trung ương bảo làm, tỉnh bảo làm, thì tôi làm. Tuyên truyền cũng thế, huấn luyện cũng thế. Phải làm sao dễ hiểu, nói sao để người ta hiểu được, hiểu để làm. Vì thế nên tuyên truyền phải thiết thực. Không phải tuyên truyền để mà tuyên truyền, huấn luyện để mà huấn luyện”; do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo Đảng bộ thị xã phải luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Ngành; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực tự nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức lao động thật sự nghiêm túc, khoa học, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhân dân trong toàn thị xã tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thị xã Hương Trà ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.900