Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Vai trò của cán bộ cơ sở trong việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương Hương Trà
Ngày cập nhật 15/08/2022

Cán bộ cơ sở có khả năng tổ chức, tập hợp và huy động mọi nguồn lực ở địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở cơ sở. Mọi đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có thể thành hiện thực hay không nhất thiết phải thông qua phong trào cách mạng của quần chúng.

 

Cán bộ cở sở là cánh tay nối dài của chính quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với từng nhà, từng người dân của cộng đồng; sự thành công của công cuộc xây dựng kinh tế- xã hội của một địa phương có sự đóng góp rất lớn của cán bộ cơ sở, đó là đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận là những cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở; công việc cụ thể của họ là tuyên truyền vận động triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương, là những người trực tiếp ở địa bàn cùng sinh hoạt, cùng làm, cùng vận động đảng viên, cán bộ và nhân dân tại khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương biện pháp toàn diện về phát triển kinh tế giàu mạnh, thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp và đối với các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, như các xã Hương Toàn, Hương Bình đã đạt chuẩn nông thôn mới, là những người trực tiếp, là chủ thể quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa của nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Trong các năm qua cán bộ cơ sở đã phối hợp với các cấp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đóng góp 654 triệu đồng, hiến 12.046 m2 đất, 2.460 ngày công trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, nhà văn hóa, chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường; sửa chữa, làm mới nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm, nạo vét kênh mương; xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Trong hai năm trở lại đây chủ trương của Thị xã về hỗ trợ xi măng để làm giao thông xóm, kiệt; các cán bộ cơ sở đã vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông xóm, kiết ở các phường, xã gần 100km, tạo thành một phong trào được nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Từ những nổ lực trên của cơ sở đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế địa phương, giá trị sản xuất các ngành kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3.245 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực xã hội cán bộ cơ sở đã thực hiện có hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đến gia đình chính sách, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học khuyến tài... ở khu vực dân cư. Đặc biệt 2 năm qua cán bộ cơ sở đã tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tích cực; việc tổ chức vận động thực hiện báo hiểm y tế toàn dân, đến nay tỷ lệ người tham gia đạt 96%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ước đạt 1,0%; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm còn 10%. Thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách, có công Cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo; lồng ghép thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32%.

Về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến nay đã có 66/72 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 91,67%; 15.580/16940 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 91,94%. Có 25 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; 25 mô hình giúp nhau phát triển kinh tế; nhiều mô hình điện sáng đường thôn xóm; mô hình tự quản về bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực an ninh chính trị cán bộ ở cơ sở là hạt nhân của việc nắm tình hình ở địa bàn, nhất là tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, công tác chủ động phòng ngừa tấn công tội phạm, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các ban ngành trong việc thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng-an ninh, trong xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẳn sàng chiến đấu tại địa phương. Đã tổ chức nhiều mô hình đã và đang phát huy tốt hiệu quả như mô hình “Tổ dân phố tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” góp phẩn quan trọng vào việc giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa bàn.

Các mặt công tác khác, cán bộ cơ sở cũng đã tham gia tích cực, góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và phát huy; các phong trào, các cuộc vận động được triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp và có chất lượng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được củng cố; cơ chế đảm bảo dân chủ ở cơ sở thực hiện khá tốt.

 Những nỗ lực của cán bộ cơ sở trong việc thực hiện vai trò nòng cốt của mình ở địa bàn, góp phần cùng cả thị xã giữ vững tình hình an ninh chính trị và phát triển kinh tế-xã hội đạt được những kết quả tích cực trong tiến trình xây dựng Thị xã Hương Trà giàu mạnh trong thời gian vừa qua và đặc biệt thành tựu trong 6 tháng đầu năm 2022. Đó là tiền đề để thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian tới về việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2020 – 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Mục tiêu toàn thị xã sẽ tập trung phát triển kinh tế xã hội, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tổ chức khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế “Công nghiệp –Dịch Vụ - Nông nghiệp” theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn liền đẩy nhanh đô thị hoá, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

 Để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ trên, ngoài trách nhiệm của chính quyền thị xã, xã, phường; cán bộ ở cơ sở cần phải tích cực trong công tác, trong đó tập trung vào những việc sau:

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ và cơ quan công quyền thực thi công vụ, tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, được quyết định, kiểm tra và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên mọi nguồn lực tham gia phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể ở địa bàn dân cư, nhất là địa bàn hoạt động yếu kém, khó khăn, vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xây dựng lực lượng nồng cốt, đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức tập hợp, sinh hoạt và vận động quần chúng.

 Làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội. Đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phần tử lợi dụng dân chủ, tôn giáo, dân tộc để chống phá sự nghiệp cách mạng.

Tăng cường công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, vận động toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Tiếp xúc, lắng nghe và giúp đỡ nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Vai trò của người cán bộ cơ sở trong thời kỳ mới đặc biệt quan trọng, sự nghiệp đổi mới đất nước muốn thành công phải tạo sự chuyển biến tích cực từ cơ sở, mà sự chuyển biến ở cơ sở lại phụ thuộc rất quan trọng ở chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở; tiếp tục quan tâm, động viên và khuyến khích cán bộ cơ sở phát huy trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiêm vụ chắc chắn rằng sẽ gặt hái được những thành quả tích cực trong việc xây dựng địa phương Hương Trà thành  đô thị động lực phát triển như kỳ vọng.

 

Trần Ngọc Huyến - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.587