Tìm kiếm thông tin
Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4
Ngày cập nhật 28/09/2018

Trong 3 ngày từ 24 - 26/9/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Hương Trà, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 gồm: cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã và Đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, phường. 

Tham gia lớp Bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề trọng tâm gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thị xã Hương Trà trong 6 tháng đầu năm 2018; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - An ninh; Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch  đối với cách mạng Việt Nam và Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội, gắn với tăng cường, củng cố về Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức, vận dụng và tổ chức thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới gắn với cương vị, nhiệm vụ được giao.

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.948.368
Truy câp hiện tại 190