Tìm kiếm thông tin
Hương Trà thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Ngày cập nhật 06/12/2018

Đảng bộ thị xã Hương Trà có 3.491 đảng viên, sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong những năm qua, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc nên đã góp phần giải quyết các vụ việc nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, đơn thư vượt cấp.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Trà thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nhất là chỉ thị số 35 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giới thiệu những điểm mới của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân; Nghị định số 64, ngày 26/6/2014 của Chính phủ "quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân cán bộ, đảng viên trong các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân trên địa bàn; thị xã đã ban hành quy chế hoạt động giữa Ủy ban nhân dân thị xã với hội nông dân thị xã giai đoạn 2016 - 2020 về phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Thanh tra thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp công dân và giải quyết đơn thư cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các phòng, ban thị xã và UBND các xã, phường. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân gắn với giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Lãnh đạo thị xã và UBND các xã, phường quan tâm thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch đồng thời thường xuyên đi về cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và trực tiếp giải quyết các vướng mắt, kiến nghị của công dân.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra thị xã và Ban tiếp công dân thị xã đã tiếp 117 lượt công dân, UBND thị xã tổ chức 33 buổi tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định, với 32 lượt công dân tham gia. Thường trực HĐND thị xã tổ chức 23 lần tiếp dân định kỳ tại cơ sở với 2 lượt công dân. Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường thiệt hại về đất, tài sản trên đất; các chính sách hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...Đã tiếp nhận, giải quyết 149 đơn, trong đó 4 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 2 đơn tranh chấp đất đai, 142 đơn kiến nghị. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền 110 đơn, nội dung đơn thư chủ yếu kiến nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và một số nội dung khác...

Qua các buổi tiếp công dân và tiếp nhận các đơn thư khiếu nại của công dân, UBND thị xã, các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của thị xã, UBND các xã, phường đã giải thích cụ thể những kiến nghị của công dân, đồng thời tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc và đề xuất những biện pháp giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật nên đã hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Có thể nói, với sự lãnh đạo sâu sát của Ban thường vụ Thị ủy, UBND thị xã, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh của công dân ở Hương Trà đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường. Chính nhờ vậy, đã hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.978.448
Truy câp hiện tại 2.162