Tìm kiếm thông tin
Kết quả triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị lần thứ tám BCHTƯ Đảng khóa XII trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 08/03/2019

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 27/11/2018 và tổ chức Hội nghị trực tuyến cho cán bộ chủ chốt thị xã tham gia học tập; đồng thời chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động cụ thể của địa phương, đơn vị. Kết quả, trên địa bàn thị xã đã tổ chức được 41 lớp với tổng số 4.645 đồng chí tham gia học tập, trong đó đảng viên là 3.395 đồng chí, đạt 95,2% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ (3.564 đồng chí), cụ thể:

 

Thị xã: Ngày 23/11/2018, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) gồm 137 đồng chí cán bộ chủ chốt toàn thị xã là Thị ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ cơ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc Thị ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Phó phụ trách Đài Truyền thanh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã; Lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy và Trung tâm BDCT thị xã.

 Các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy: Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn, theo dõi các TCCS đảng triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Các tổ chức cơ sở đảng đã ban hành kế hoạch và tổ chức được 39 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình cho 4.468 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã đã chủ động triển khai học tập các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể các đoàn viên, hội viên; trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã chủ động tổ chức 01 lớp học tập Nghị quyết cho 40 đồng chí (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường); Hội Liên hiệp phụ nữ các phường, xã đã chủ động tổ chức Hội nghị để quán triệt đến toàn thể hội viên của mình.

Sau khi triển khai, học tâp Nghị quyết các cấp ủy đảng đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch .

Ngoài ra, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống Ban Thường vụ đã chỉ đạo các TCCS đảng căn cứ vào tài liệu Hỏi - đáp về các Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành để tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt quần chúng, cụm dân cư, sinh hoạt các hội và đoàn thể; Đài Truyền thanh thị xã đã chủ động xây dựng các chuyên mục tuyên truyền Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã đề ra một số nhiệm vụ tiếp tục triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII trong thời gian tới đó là: Tiếp tục chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Quá trình triển khai Nghị quyết phải gắn với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các ban Đảng, Văn phòng, UBKT Thị ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai nghiên cứu, học tập, viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã thường xuyên phổ biến, tuyên truyền nội dung các nghị quyết; kịp thời phản ánh những địa phương, đơn vị tạo được chuyển biến rõ rệt sau khi học tập, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị thực hiện sơ sài, kém hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức học tập tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 254