Tìm kiếm thông tin
QĐ hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách khó khăn đặc biệt khác do ảnh hưởng thiệt hại thiên tai năm 2017
Ngày cập nhật 22/03/2018

UBND thị xã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ gạo của Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3  cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách khó khăn đặc biệt khác do ảnh hưởng thiệt hại thiên tai năm 2017 trên địa bàn thị xã Hương Trà

Theo Quyết định:

* Phân bổ 150 tấn gạo (150.000kg) từ nguồn hỗ trợ gạo của Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3  cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách khó khăn đặc biệt khác do ảnh hưởng thiệt hại thiên tai năm 2017 cho các xã, phường theo định mức như sau: 

-Hộ gia đình nghèo: 30 kg/hộ;

-Hộ gia đình cận nghèo: 30 kg/hộ;

-Hộ gia đình chính sách khó khăn và Hộ gia đình đặc biệt khó khăn khác: không quá 30 kg/hộ

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

* Giao trách nhiệm cho:

1.Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã - Ban Cứu trợ: tiếp nhận thủ tục nhận gạo và lập thủ tục bàn giao số gạo cho UBND các xã, phường; đồng thời hướng dẫn Ban thường trực UBMTTQVN - Ban Cứu trợ các xã, phường báo cáo cấp Ủy đảng, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp rà soát, lập danh sách các hộ gia đình được nhận gạo theo định mức quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2.Phòng Lao động-TB&XH thị xã, Phòng Kinh tế thị xã: cử cán bộ tham gia, phối hợp với UBMTTQVN - Ban Cứu trợ thị xã tiếp nhận, cấp phát, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc cấp gạo cho các Hộ gia đình được quy định tại Điều 1 Quyết định này; hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (trụ sở Tổ dân phố 11, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) bố trí phương tiện vận chuyển, cử cán bộ tiếp nhận số gạo hỗ trợ theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

3.UBND các xã, phường: báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp Ban thường trực UBMTTQVN - Ban Cứu trợ và các đoàn thể cùng cấp căn cứ số Hộ nghèo, Hộ cận nghèo đã được phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã Hương Trà và tình hình đời sống của một số Hộ gia đình chính sách khó khăn và Hộ gia đình đặc biệt khó khăn khác của địa phương quản lý, để tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị các hộ gia đình nhận gạo chuyển cho Ban Thường trực UBMTTQVN-Ban Cứu trợ thị xã trước ngày 14/02/2018 để tổng hợp báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Thường trực UBMTTQVN -Ban Cứu trợ tỉnh Thừa Thiên Huế (theo mẫu danh sách đính kèm) đồng thời bố trí nhân lực bốc xếp, phương tiện vận chuyển khi có thông báo thời gian tiếp nhận gạo của cấp trên cho địa phương.

VP HĐND - UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 89