Tìm kiếm thông tin
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Ngày cập nhật 21/05/2018

Ngày 08/5/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Mục đích, yêu cầu tuyên truyền:

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đa dạng, bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị, các hoạt động lớn của các phòng, ban, ngành, địa phương; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nội dung tuyên truyền

1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến  thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

2. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới.

3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân; từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen  thưởng, như: Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", Chỉ thị số 18/CT-TTG, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)"; lưu ý, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với thi đua trọng tâm: "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới " giai đoạn 2016-2020, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".

4. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

5. Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động trọng tâm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Một số hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1. Phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa  phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016-2020 đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII đề ra; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách trước mắt và các chương trình trọng tâm, trọng điểm năm 2018.

2. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6).

3. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tọa đàm, về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay...

4. Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tuyên truyền, cổ động để nâng cao ý nghĩa kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

Các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 437/KH- UBND, ngày 14/3/2018 của UBND thị xã về phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), tùy vào điều kiện cụ thể, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để kỷ niệm gắn với kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị trong quý III năm 2018.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)!

2. Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua!

3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!

4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

5. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Hoài Trang (Ban Tuyên giáo Thị ủy)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.769.193
Truy câp hiện tại 742