Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa kênh mương và hệ thống thủy lợi tại phường Hương Xuân và phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 21/09/2018

 Ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749/QĐ -UBND Trích ngân sách thị xã số tiền: 518.213.000 đồng (Năm trăm mười tám triệu hai trăm mười ba nghìn đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Tỉnh năm trước chuyển sang về kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa phân bổ cho UBND phường Hương Xuân để thực hiện đầu tư khắc phục, sửa chữa tuyến kênh mương từ Trạm bơm điện Bàu Tháp đến Miệu Ông, Miệu Bà, Xóm Tháp dài 350m, phục vụ tưới tiêu cho 50ha đất sản xuất nông nghiệp và UBND phường Hương Chữ để thực hiện đầu tư xây dựng Trạm bơm Bàu Sen và hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu cho 18ha đất sản xuất nông nghiệp vùng Trường Thi và Cồn Nang.

 

Trong đó:        

- UBND phường Hương Xuân, số tiền          : 308.213.000 đồng.       

- UBND phường Hương Chữ, số tiền                        : 210.000.000 đồng.  

Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục và cấp kinh phí cho UBND phường Hương Xuân và phường Hương Chữ có tên tại Điều 1 Quyết định này.

- Phòng Kinh tế thị xã có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đầu tư xây dựng, khắc phục sửa chữa hệ thống kênh mương đúng quy định của Nhà nước.

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Hương Xuân và phường Hương Chữ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đúng nội dung, mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Phần kinh phí còn thiếu nguồn, đề nghị UBND phường Hương Xuân và Hương Chữ tự cân đối ngân sách địa phương để thực hiện.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa kênh mương và hệ thống thủy lợi tại phường Hương Xuân và phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 21/09/2018

 Ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749/QĐ -UBND Trích ngân sách thị xã số tiền: 518.213.000 đồng (Năm trăm mười tám triệu hai trăm mười ba nghìn đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Tỉnh năm trước chuyển sang về kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa phân bổ cho UBND phường Hương Xuân để thực hiện đầu tư khắc phục, sửa chữa tuyến kênh mương từ Trạm bơm điện Bàu Tháp đến Miệu Ông, Miệu Bà, Xóm Tháp dài 350m, phục vụ tưới tiêu cho 50ha đất sản xuất nông nghiệp và UBND phường Hương Chữ để thực hiện đầu tư xây dựng Trạm bơm Bàu Sen và hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu cho 18ha đất sản xuất nông nghiệp vùng Trường Thi và Cồn Nang.

 

Trong đó:        

- UBND phường Hương Xuân, số tiền          : 308.213.000 đồng.       

- UBND phường Hương Chữ, số tiền                        : 210.000.000 đồng.  

Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục và cấp kinh phí cho UBND phường Hương Xuân và phường Hương Chữ có tên tại Điều 1 Quyết định này.

- Phòng Kinh tế thị xã có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đầu tư xây dựng, khắc phục sửa chữa hệ thống kênh mương đúng quy định của Nhà nước.

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Hương Xuân và phường Hương Chữ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đúng nội dung, mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Phần kinh phí còn thiếu nguồn, đề nghị UBND phường Hương Xuân và Hương Chữ tự cân đối ngân sách địa phương để thực hiện.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa kênh mương và hệ thống thủy lợi tại phường Hương Xuân và phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 21/09/2018

 Ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749/QĐ -UBND Trích ngân sách thị xã số tiền: 518.213.000 đồng (Năm trăm mười tám triệu hai trăm mười ba nghìn đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Tỉnh năm trước chuyển sang về kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa phân bổ cho UBND phường Hương Xuân để thực hiện đầu tư khắc phục, sửa chữa tuyến kênh mương từ Trạm bơm điện Bàu Tháp đến Miệu Ông, Miệu Bà, Xóm Tháp dài 350m, phục vụ tưới tiêu cho 50ha đất sản xuất nông nghiệp và UBND phường Hương Chữ để thực hiện đầu tư xây dựng Trạm bơm Bàu Sen và hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu cho 18ha đất sản xuất nông nghiệp vùng Trường Thi và Cồn Nang.

 

Trong đó:        

- UBND phường Hương Xuân, số tiền          : 308.213.000 đồng.       

- UBND phường Hương Chữ, số tiền                        : 210.000.000 đồng.  

Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục và cấp kinh phí cho UBND phường Hương Xuân và phường Hương Chữ có tên tại Điều 1 Quyết định này.

- Phòng Kinh tế thị xã có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đầu tư xây dựng, khắc phục sửa chữa hệ thống kênh mương đúng quy định của Nhà nước.

- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Hương Xuân và phường Hương Chữ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đúng nội dung, mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Phần kinh phí còn thiếu nguồn, đề nghị UBND phường Hương Xuân và Hương Chữ tự cân đối ngân sách địa phương để thực hiện.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.896.035
Truy câp hiện tại 195