Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí tiền lương tăng thêm theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 16/10/2018

Ngày 03 tháng 10 năm 2018 UBND thị xã Hương trà vừa ban hành Quyết định số: 879 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 5.332.766.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu ngàn đồng) từ nguồn huy động làm lương năm 2018 và nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh để phân bổ kinh phí tiền lương, các khoản theo lương tăng thêm theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho các trường học trực thuộc thị xã

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho các trường học trực thuộc thị xã,

Các trường học trực thuộc thị xã có trách nhiệm lập dự toán bổ sung, tiếp nhận kinh phí, thực hiện chi trả theo chế độ quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích và quyết toán theo quy định hiện hành.

     

 Đơn vị1.000 đồng

STT

Đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

1

Mầm non Sơn Ca

                              83.270

 

2

Mầm non Tứ Hạ

                              91.949

 

3

Mầm non Hương Văn

                           106.676

 

4

Mầm non Hương Vân

                              76.125

 

5

Mầm non Hương Xuân

                              97.926

 

6

Mầm non Hương An

                              82.120

 

7

Mầm non Hương Chữ

                              98.347

 

8

Mầm non Hương Hồ

                           104.031

 

9

Mầm non Hương Vinh

                              86.392

 

10

Mầm non Hương Toàn

                           113.369

 

11

Mầm non Hương Phong

                              83.878

 

12

Mầm non Hải Dương

                              51.673

 

13

Mầm non Bình Điền

                              92.507

 

14

Mầm non Bình Thành

                              78.340

 

15

Mầm non Hương Thọ

                              71.286

 

16

Mầm non Hương Bình

                              84.050

 

17

Mầm non Hồng Tiến

                              62.158

 

18

Tiểu học số 1 Tứ Hạ

                              75.991

 

19

Tiểu học số 2 Tứ Hạ

                              95.219

 

20

Tiểu học số 1 Hương Văn

                              78.618

 

21

Tiểu học số 2 Hương Văn

                              76.286

 

22

Tiểu học Lai Thành

                              52.755

 

23

Tiểu học Hương Vân

                              62.745

 

24

Tiểu học số 1 Hương Xuân

                              68.187

 

25

Tiểu học số 2 Hương Xuân

                              86.852

 

26

Tiểu học Hương An

                              99.992

 

27

Tiểu học số 1 Hương Chữ

                              71.160

 

28

Tiểu học số 2 Hương Chữ

                              78.744

 

29

Tiểu học số 1 Hương Hồ

                              69.872

 

30

Tiểu học số 2 Hương Hồ

                              80.890

 

31

Tiểu học số 1 Hương Vinh

                              74.183

 

32

Tiểu học số 2 Hương Vinh

                              79.383

 

33

Tiểu học số 3 Hương Vinh

                              76.023

 

34

Tiểu học số 1 Hương Toàn

                              67.377

 

35

Tiểu học số 2 Hương Toàn

                           106.569

 

36

Tiểu học số 3 Hương Toàn

                              55.468

 

37

Tiểu học Thuận Hòa

                              49.113

 

38

Tiểu học Vân An

                              82.894

 

39

Tiểu học Vân Quật Đông

                              48.664

 

40

Tiểu học Thái Dương

                              49.393

 

41

Tiểu học Vĩnh Dương

                              72.798

 

42

Tiểu học Bình Điền

                              84.947

 

43

Tiểu học Bình Thành

                              90.726

 

44

Tiểu học Hương Thọ

                              95.781

 

45

Tiểu học Hồng Tiến

                              53.329

 

46

THCS Hà Thế Hạnh

                           123.545

 

47

THCS Hồ Văn Tứ

                           142.411

 

48

THCS Nguyễn Khoa Đăng

                              92.909

 

49

THCS Nguyễn Khánh Toàn

                           135.510

 

50

THCS Nguyễn Đăng Thịnh

                           103.700

 

51

THCS Lê Quang Tiến

                           142.211

 

52

THCS Huỳnh Đình Túc

                           136.790

 

53

THCS Đặng Vinh

                           147.181

 

54

THCS Nguyễn Xuân Thưởng

                           192.192

 

55

THCS Nguyễn Khoa Thuyên

                           154.771

 

56

THCS Hoàng Kim Hoán

                              84.104

 

57

THCS Trần Đăng Khoa

                              78.175

 

58

THCS Lê Thuyết

                              59.902

 

59

THCS Tôn Thất Bách

                              86.085

 

60

TH &THCS Lê Quang Bính

                           105.224

 

 Tổng cộng

                        5.332.766

 

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chế độ chính sách
 
Tuyen truyền-VBPL
 
Người tốt việc tốt
Ngày 08  tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.848.178
Truy câp hiện tại 16