Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí ủy thác qua Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã
Ngày cập nhật 16/10/2018

Ngày 03 tháng 10 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành số 890 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách thị xã ủy thác qua Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã để hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã,

Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã có trách nhiệm:

1. Nguồn vốn ủy thác được sử dụng để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo; nâng cao qui mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

2. Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, thu hồi kịp thời đầy đủ nguồn vốn ủy thác để tiếp tục cho các hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

3. Hằng năm Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sử dụng vốn ủy thác cho UBND thị xã Hương Trà và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn theo quy định

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chế độ chính sách
 
Tuyen truyền-VBPL
 
Người tốt việc tốt
Ngày 08  tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.848.178
Truy câp hiện tại 29