Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
Ngày cập nhật 28/11/2018

Chính phủ ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Theo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP:

1. Bổ sung tại Chương III “Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động: Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
Ngày cập nhật 28/11/2018

Chính phủ ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Theo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP:

1. Bổ sung tại Chương III “Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động: Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
Ngày cập nhật 28/11/2018

Chính phủ ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Theo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP:

1. Bổ sung tại Chương III “Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động: Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
Ngày cập nhật 28/11/2018

Chính phủ ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Theo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP:

1. Bổ sung tại Chương III “Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động: Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.790
Truy câp hiện tại 2.194