Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019
Ngày cập nhật 06/12/2018

Ngày 26/11/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTG về công tác lý luận chính trị năm 2019.

 

Hướng dẫn gồm một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

Các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, nghị quyết hội nghị Tỉnh ủy khóa XV, nghị quyết hội nghị Thị ủy khóa XIII được thông qua trong năm 2019 cho cán bộ, đảng viên ở đơn vị, địa phương mình. Cần lựa chọn hình thức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cho phù hợp với từng đối tượng, khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt các Nghị quyết.

Các TCCS đảng thường xuyên thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên tăng cường ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, nêu gương và đạo đức nhà giáo. Khuyến khích đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên tự bồi dưỡng thông qua việc nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tế, các hoạt động ngoại khóa…

Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, của tỉnh, thị xã một cách đúng đắn và phù hợp với bài giảng.

Tăng cường công tác giáo dục về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần đấu tranh có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các TCCS đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Đồng thời, chú trọng giáo dục các chuẩn mực đạo đức cách mạng và các nguyên tắc rèn luyện các chuẩn mực đó.

Cấp ủy các TCCS đảng phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu thực tiễn.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị

Định kỳ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn thị xã. Nội dung kiểm tra gồm: công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập, công tác quản lý học viên…

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá kết quả bước đầu trong việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư; Quyết định 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu bố trí “trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” đã được nêu trong Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII của Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019
Ngày cập nhật 06/12/2018

Ngày 26/11/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTG về công tác lý luận chính trị năm 2019.

 

Hướng dẫn gồm một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

Các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, nghị quyết hội nghị Tỉnh ủy khóa XV, nghị quyết hội nghị Thị ủy khóa XIII được thông qua trong năm 2019 cho cán bộ, đảng viên ở đơn vị, địa phương mình. Cần lựa chọn hình thức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cho phù hợp với từng đối tượng, khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt các Nghị quyết.

Các TCCS đảng thường xuyên thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên tăng cường ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, nêu gương và đạo đức nhà giáo. Khuyến khích đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên tự bồi dưỡng thông qua việc nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tế, các hoạt động ngoại khóa…

Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, của tỉnh, thị xã một cách đúng đắn và phù hợp với bài giảng.

Tăng cường công tác giáo dục về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần đấu tranh có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các TCCS đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Đồng thời, chú trọng giáo dục các chuẩn mực đạo đức cách mạng và các nguyên tắc rèn luyện các chuẩn mực đó.

Cấp ủy các TCCS đảng phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu thực tiễn.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị

Định kỳ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn thị xã. Nội dung kiểm tra gồm: công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập, công tác quản lý học viên…

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá kết quả bước đầu trong việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư; Quyết định 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu bố trí “trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” đã được nêu trong Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII của Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019
Ngày cập nhật 06/12/2018

Ngày 26/11/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTG về công tác lý luận chính trị năm 2019.

 

Hướng dẫn gồm một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn

Các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, nghị quyết hội nghị Tỉnh ủy khóa XV, nghị quyết hội nghị Thị ủy khóa XIII được thông qua trong năm 2019 cho cán bộ, đảng viên ở đơn vị, địa phương mình. Cần lựa chọn hình thức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cho phù hợp với từng đối tượng, khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt các Nghị quyết.

Các TCCS đảng thường xuyên thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên tăng cường ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, nêu gương và đạo đức nhà giáo. Khuyến khích đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và báo cáo viên tự bồi dưỡng thông qua việc nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tế, các hoạt động ngoại khóa…

Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, của tỉnh, thị xã một cách đúng đắn và phù hợp với bài giảng.

Tăng cường công tác giáo dục về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần đấu tranh có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các TCCS đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Đồng thời, chú trọng giáo dục các chuẩn mực đạo đức cách mạng và các nguyên tắc rèn luyện các chuẩn mực đó.

Cấp ủy các TCCS đảng phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, trong đó chú trọng tới những nội dung phù hợp tình hình mới và yêu cầu thực tiễn.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị

Định kỳ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn thị xã. Nội dung kiểm tra gồm: công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập, công tác quản lý học viên…

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá kết quả bước đầu trong việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư; Quyết định 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu bố trí “trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” đã được nêu trong Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII của Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.860.709
Truy câp hiện tại 58