Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Những kết quả đạt được từ thực hiện Quy chế dân chủ ở thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/12/2018

Năm 2018, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp ở thị xã Hương Trà đặc biệt quan tâm. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả đáng ghi nhận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Thực hiện chủ đề “năm dân vận chính quyền”, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Thị ủy Hương Trà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban dân vận Thị ủy phối hợp với UBND thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường. Riêng đối với cơ sở, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy các xã, phường ở Hương Trà đã chỉ đạo UBND phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã, phường xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo phương châm: “dân biết”, “dân bàn”,” dân làm”, “dân hưởng lợi”. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường được củng cố, kiện toàn; các ban đều xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó tập trung giám sát các nội dung như: Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường; giám sát và vận động nhân dân cùng giám sát việc làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội thị, việc thu các loại phí, lệ phí; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – VH - XH trên địa bàn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường trên địa bàn thị xã được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Niêm yết công khai tại trụ sở nội dung các cuộc họp thôn, xóm, TDP, các cuộc tiếp xúc cử tri; UBND các xã, phường thực hiện tốt chế độ công khai để nhân dân biết, như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển KT- XH, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông tại trụ sở xã, phường. Các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... đều được công khai. Hầu hết các xã, phường triển khai thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân, đề án thu gom và xử lý rác thải, kết quả huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp, cùng với nguồn ngân sách trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Những vấn đề nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, được tiến hành thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp, triển khai họp thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến.

Điển hình trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có đơn vị xã Hương Bình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công khai nguồn quỹ do nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống dân sinh, kết quả được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Xã Hương Phong đa dạng hóa các hình thức công khai với phương châm 3 dễ “dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu”. Hương Xuân thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực xây dựng các tuyến giao thông nội thị; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường kiệt tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Xã Hương Toàn thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được duy trì thường xuyên, 100% các xã, phường có bộ phận “một cửa” tiếp công dân, giải quyết và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính đúng theo quy định nên đã hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, từ đầu năm 2018 đến nay đã tiếp 117 lượt công dân thường xuyên, tiếp định kỳ 32 buổi với 32 lượt tại cơ sở, tiếp nhận và giải quyết 149 đơn thư, nội dung chủ yếu tập trung vào việc bồi thường thiệt hại về đất, tài sản trên đất, công tác cấp, cấp đổi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ đền bù tái định cư, trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết 110 đơn, đã giải quyết 110 đơn, tỷ lệ đơn giải quyết đúng hạn đạt 100%. Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng và đạt được những kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, 100% các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua... gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức đều được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Qua việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT- XH của thị xã, góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã chuyển biến tích cực, xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng an ninh, sớm đạt mục tiêu xây dựng thị xã Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Những kết quả đạt được từ thực hiện Quy chế dân chủ ở thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/12/2018

Năm 2018, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp ở thị xã Hương Trà đặc biệt quan tâm. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả đáng ghi nhận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Thực hiện chủ đề “năm dân vận chính quyền”, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Thị ủy Hương Trà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban dân vận Thị ủy phối hợp với UBND thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường. Riêng đối với cơ sở, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy các xã, phường ở Hương Trà đã chỉ đạo UBND phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã, phường xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo phương châm: “dân biết”, “dân bàn”,” dân làm”, “dân hưởng lợi”. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường được củng cố, kiện toàn; các ban đều xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó tập trung giám sát các nội dung như: Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường; giám sát và vận động nhân dân cùng giám sát việc làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội thị, việc thu các loại phí, lệ phí; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – VH - XH trên địa bàn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường trên địa bàn thị xã được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Niêm yết công khai tại trụ sở nội dung các cuộc họp thôn, xóm, TDP, các cuộc tiếp xúc cử tri; UBND các xã, phường thực hiện tốt chế độ công khai để nhân dân biết, như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển KT- XH, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông tại trụ sở xã, phường. Các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... đều được công khai. Hầu hết các xã, phường triển khai thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân, đề án thu gom và xử lý rác thải, kết quả huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp, cùng với nguồn ngân sách trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Những vấn đề nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, được tiến hành thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp, triển khai họp thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến.

Điển hình trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có đơn vị xã Hương Bình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công khai nguồn quỹ do nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống dân sinh, kết quả được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Xã Hương Phong đa dạng hóa các hình thức công khai với phương châm 3 dễ “dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu”. Hương Xuân thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực xây dựng các tuyến giao thông nội thị; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường kiệt tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Xã Hương Toàn thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được duy trì thường xuyên, 100% các xã, phường có bộ phận “một cửa” tiếp công dân, giải quyết và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính đúng theo quy định nên đã hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, từ đầu năm 2018 đến nay đã tiếp 117 lượt công dân thường xuyên, tiếp định kỳ 32 buổi với 32 lượt tại cơ sở, tiếp nhận và giải quyết 149 đơn thư, nội dung chủ yếu tập trung vào việc bồi thường thiệt hại về đất, tài sản trên đất, công tác cấp, cấp đổi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ đền bù tái định cư, trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết 110 đơn, đã giải quyết 110 đơn, tỷ lệ đơn giải quyết đúng hạn đạt 100%. Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng và đạt được những kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, 100% các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua... gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức đều được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Qua việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT- XH của thị xã, góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã chuyển biến tích cực, xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng an ninh, sớm đạt mục tiêu xây dựng thị xã Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những kết quả đạt được từ thực hiện Quy chế dân chủ ở thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/12/2018

Năm 2018, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp ở thị xã Hương Trà đặc biệt quan tâm. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả đáng ghi nhận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Thực hiện chủ đề “năm dân vận chính quyền”, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Thị ủy Hương Trà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban dân vận Thị ủy phối hợp với UBND thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường. Riêng đối với cơ sở, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy các xã, phường ở Hương Trà đã chỉ đạo UBND phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã, phường xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo phương châm: “dân biết”, “dân bàn”,” dân làm”, “dân hưởng lợi”. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường được củng cố, kiện toàn; các ban đều xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó tập trung giám sát các nội dung như: Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường; giám sát và vận động nhân dân cùng giám sát việc làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội thị, việc thu các loại phí, lệ phí; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – VH - XH trên địa bàn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường trên địa bàn thị xã được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Niêm yết công khai tại trụ sở nội dung các cuộc họp thôn, xóm, TDP, các cuộc tiếp xúc cử tri; UBND các xã, phường thực hiện tốt chế độ công khai để nhân dân biết, như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển KT- XH, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông tại trụ sở xã, phường. Các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... đều được công khai. Hầu hết các xã, phường triển khai thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân, đề án thu gom và xử lý rác thải, kết quả huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp, cùng với nguồn ngân sách trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Những vấn đề nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, được tiến hành thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp, triển khai họp thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến.

Điển hình trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có đơn vị xã Hương Bình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công khai nguồn quỹ do nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống dân sinh, kết quả được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Xã Hương Phong đa dạng hóa các hình thức công khai với phương châm 3 dễ “dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu”. Hương Xuân thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực xây dựng các tuyến giao thông nội thị; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường kiệt tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Xã Hương Toàn thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được duy trì thường xuyên, 100% các xã, phường có bộ phận “một cửa” tiếp công dân, giải quyết và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính đúng theo quy định nên đã hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, từ đầu năm 2018 đến nay đã tiếp 117 lượt công dân thường xuyên, tiếp định kỳ 32 buổi với 32 lượt tại cơ sở, tiếp nhận và giải quyết 149 đơn thư, nội dung chủ yếu tập trung vào việc bồi thường thiệt hại về đất, tài sản trên đất, công tác cấp, cấp đổi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ đền bù tái định cư, trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết 110 đơn, đã giải quyết 110 đơn, tỷ lệ đơn giải quyết đúng hạn đạt 100%. Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng và đạt được những kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, 100% các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua... gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức đều được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Qua việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT- XH của thị xã, góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã chuyển biến tích cực, xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng an ninh, sớm đạt mục tiêu xây dựng thị xã Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những kết quả đạt được từ thực hiện Quy chế dân chủ ở thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/12/2018

Năm 2018, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp ở thị xã Hương Trà đặc biệt quan tâm. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả đáng ghi nhận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Thực hiện chủ đề “năm dân vận chính quyền”, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Thị ủy Hương Trà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban dân vận Thị ủy phối hợp với UBND thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường. Riêng đối với cơ sở, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy các xã, phường ở Hương Trà đã chỉ đạo UBND phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã, phường xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo phương châm: “dân biết”, “dân bàn”,” dân làm”, “dân hưởng lợi”. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường được củng cố, kiện toàn; các ban đều xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó tập trung giám sát các nội dung như: Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường; giám sát và vận động nhân dân cùng giám sát việc làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội thị, việc thu các loại phí, lệ phí; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – VH - XH trên địa bàn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường trên địa bàn thị xã được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Niêm yết công khai tại trụ sở nội dung các cuộc họp thôn, xóm, TDP, các cuộc tiếp xúc cử tri; UBND các xã, phường thực hiện tốt chế độ công khai để nhân dân biết, như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển KT- XH, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông tại trụ sở xã, phường. Các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... đều được công khai. Hầu hết các xã, phường triển khai thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân, đề án thu gom và xử lý rác thải, kết quả huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp, cùng với nguồn ngân sách trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Những vấn đề nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, được tiến hành thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp, triển khai họp thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến.

Điển hình trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có đơn vị xã Hương Bình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công khai nguồn quỹ do nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống dân sinh, kết quả được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Xã Hương Phong đa dạng hóa các hình thức công khai với phương châm 3 dễ “dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu”. Hương Xuân thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực xây dựng các tuyến giao thông nội thị; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường kiệt tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Xã Hương Toàn thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được duy trì thường xuyên, 100% các xã, phường có bộ phận “một cửa” tiếp công dân, giải quyết và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính đúng theo quy định nên đã hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, từ đầu năm 2018 đến nay đã tiếp 117 lượt công dân thường xuyên, tiếp định kỳ 32 buổi với 32 lượt tại cơ sở, tiếp nhận và giải quyết 149 đơn thư, nội dung chủ yếu tập trung vào việc bồi thường thiệt hại về đất, tài sản trên đất, công tác cấp, cấp đổi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ đền bù tái định cư, trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết 110 đơn, đã giải quyết 110 đơn, tỷ lệ đơn giải quyết đúng hạn đạt 100%. Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng và đạt được những kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, 100% các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua... gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức đều được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Qua việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT- XH của thị xã, góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước đã chuyển biến tích cực, xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng an ninh, sớm đạt mục tiêu xây dựng thị xã Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.236
Truy câp hiện tại 4.693