Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn của ông Trần Quang Khánh
Trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Quang Khánh; địa chỉ: TDP4, Tứ Hạ
Ngày cập nhật 07/05/2015
Ngày 24/4/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 619/UBND-TNMT trả lời ông với nội dung:

Căn cứ Khoản 2, Điều 118, Luật đất đai năm 2013 (trước đây quy định tại Khoản 2, Điều 61, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003) thì ông không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, việc ông đề nghị giao 01 lô đất ở là không có cơ sở giải quyết

Ngày 24/4/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 619/UBND-TNMT trả lời ông với nội dung:

Căn cứ Khoản 2, Điều 118, Luật đất đai năm 2013 (trước đây quy định tại Khoản 2, Điều 61, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003) thì ông không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, việc ông đề nghị giao 01 lô đất ở là không có cơ sở giải quyết

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.873