Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn ông Nguyễn Đăng Đồng
Trả lời đơn của ông Nguyễn Đăng Đồng, bà Nguyễn Thị Khoa; địa chỉ: TDP1, Hương An
Ngày cập nhật 17/06/2015

Ngày 10/6/2015, UBND thị xã Hương Trà ban hành CV số 904/UBND-TNMT trả lời ông Đồng với nội dung sau: Dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua phường Hương An, thị xã Hương Trà ông, bà bị thu hồi 68.2 m2 tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 01 (GPMB), loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm khác (LNK), nguồn gốc thửa đất ông, bà có diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bị thu hồi có nguồn gốc đất do ông Lực, bà Cam sử dụng ổn định trước năm 1975, đến ngày 18/8/2003 ông Lực, bà Cam đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần diện tích được công nhận cấp giấy sau mốc 203); ngày 19/8/2003 ông Lực, bà Cam phân thửa chuyển nhượng 1 phần diện tích đã được cấp giấy cho ông, bà và đã được UBND huyện Hương Trà cấp giấy chứng nhận cho ông, bà ngày 25/12/2003; phần diện tích trong mốc 203 ảnh hưởng GPMB không có trong hợp đồng nhận chuyển nhượng ông, bà mới bắt đầu sử dụng từ ngày 25/12/2003 (sau ngày 01/01/2003); ông, bà có văn bản tự cam kết về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất lập ngày 16/12/2014 đã được UBND phường Hương An xác nhận.

Theo biên bản kiểm kê số 37/BBKK lập ngày 31/7/2013, bản đồ địa chính năm 2010, bản đồ GPMB thì hiện trạng thửa đất số 39, tờ bản đồ số 01 (GPMB) của ông, bà sử dụng không có nhà ở.

Căn cứ Công văn số 3489/UBND-ĐC ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại dự án mở rộng QL 1A; Công văn số 6919/UBND-ĐC ngày 06/12/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua thị xã Hương Trà; Khoản 1, Điều 20 và Khoản 3, Điều 24 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh thì diện tích đất bị thu hồi của ông, bà được phê duyệt bồi thường loại đất trồng cây lâu năm khác (LNK) và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm (không hỗ trợ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở do thửa đất không có nhà ở) là đúng quy định.

Việc ông, bà đề nghị xem xét lại để giúp đỡ trong việc bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích 68.2 m2 (một phần thửa đất số 39, tờ bản đồ GPMB số 01) thu hồi để thực hiện dự án là không có cơ sở giải quyết.

với diện tích 83,1 m2 (một phần thửa đất số 40, tờ bản đồ GPMB số 01) thu hồi để thực hiện dự án là không có cơ sở giải quyết.

 

Dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua phường Hương An, thị xã Hương Trà ông, bà bị thu hồi 68.2 m2 tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 01 (GPMB), loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm khác (LNK), nguồn gốc thửa đất ông, bà có diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bị thu hồi có nguồn gốc đất do ông Lực, bà Cam sử dụng ổn định trước năm 1975, đến ngày 18/8/2003 ông Lực, bà Cam đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần diện tích được công nhận cấp giấy sau mốc 203); ngày 19/8/2003 ông Lực, bà Cam phân thửa chuyển nhượng 1 phần diện tích đã được cấp giấy cho ông, bà và đã được UBND huyện Hương Trà cấp giấy chứng nhận cho ông, bà ngày 25/12/2003; phần diện tích trong mốc 203 ảnh hưởng GPMB không có trong hợp đồng nhận chuyển nhượng ông, bà mới bắt đầu sử dụng từ ngày 25/12/2003 (sau ngày 01/01/2003); ông, bà có văn bản tự cam kết về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất lập ngày 16/12/2014 đã được UBND phường Hương An xác nhận.

Theo biên bản kiểm kê số 37/BBKK lập ngày 31/7/2013, bản đồ địa chính năm 2010, bản đồ GPMB thì hiện trạng thửa đất số 39, tờ bản đồ số 01 (GPMB) của ông, bà sử dụng không có nhà ở.

Căn cứ Công văn số 3489/UBND-ĐC ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại dự án mở rộng QL 1A; Công văn số 6919/UBND-ĐC ngày 06/12/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua thị xã Hương Trà; Khoản 1, Điều 20 và Khoản 3, Điều 24 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh thì diện tích đất bị thu hồi của ông, bà được phê duyệt bồi thường loại đất trồng cây lâu năm khác (LNK) và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm (không hỗ trợ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở do thửa đất không có nhà ở) là đúng quy định.

Việc ông, bà đề nghị xem xét lại để giúp đỡ trong việc bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích 68.2 m2 (một phần thửa đất số 39, tờ bản đồ GPMB số 01) thu hồi để thực hiện dự án là không có cơ sở giải quyết.

với diện tích 83,1 m2 (một phần thửa đất số 40, tờ bản đồ GPMB số 01) thu hồi để thực hiện dự án là không có cơ sở giải quyết.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.002