Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn ông Nguyễn Xuân Tuấn
Trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Tuấn; thường trú tại: TDP2, Tứ Hạ
Ngày cập nhật 06/10/2015

Ngày 24/9/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1499/UBND-KNTD trả lời đơn của ông Tuấn với nội dung sau: Ngày 09/10/2014, ông, bà Nguyễn Xuân Thành-Nguyễn Thị Mỹ Hương có đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đơn đề nghị đã được Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ xác nhận vào ngày 26/12/2014. Ngày 08/6/2015, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông bà Nguyễn Xuân Thành-Nguyễn Thị Mỹ Hương.

Căn cứ Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy và quá trình thẩm định xét cấp giấy chứng nhận của Ủy ban hhân dân thị xã Hương Trà cho ông, bà Nguyễn Xuân Thành-Nguyễn Thị Mỹ Hương là đúng trình tự thủ tục theo luật dịnh.

Do đó, việc ông đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Thành để cấp lại theo đúng hiện trạng và ranh giới từ năm 2003 là không có cơ sở để giải quyết.

Ngày 24/9/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1499/UBND-KNTD trả lời đơn của ông Tuấn với nội dung sau: Ngày 09/10/2014, ông, bà Nguyễn Xuân Thành-Nguyễn Thị Mỹ Hương có đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đơn đề nghị đã được Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ xác nhận vào ngày 26/12/2014. Ngày 08/6/2015, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông bà Nguyễn Xuân Thành-Nguyễn Thị Mỹ Hương.

Căn cứ Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy và quá trình thẩm định xét cấp giấy chứng nhận của Ủy ban hhân dân thị xã Hương Trà cho ông, bà Nguyễn Xuân Thành-Nguyễn Thị Mỹ Hương là đúng trình tự thủ tục theo luật dịnh.

Do đó, việc ông đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Xuân Thành để cấp lại theo đúng hiện trạng và ranh giới từ năm 2003 là không có cơ sở để giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.705
Truy câp hiện tại 632