Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn của ông Hoàng Xuân Bằng (Đại diện các hộ dân); 159 Lý Thái Tổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 27/01/2016

Ngày 25/01/2016, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 114/UBND-KNTD ngày 25/01/2016 trả lời đơn của ông Hoàng Xuân Bằng (Đại diện các hộ dân); Tổ 1, Hương An với nội dung sau:

1. Liên quan đến nội dung kiến nghị xem xét phê duyệt bổ sung 20% giá trị tải sản vật kiến trúc cho các hộ dân:

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất cho các hộ, trong đó tài sản vật kiến trúc của 30 hộ (gồm 29 hộ nói trên và hộ ông Huỳnh Văn Hường) được phê duyệt  hỗ trợ 80% giá trị.

Ngày 02/3/2015, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã có Tờ trình số 11/TTr-PTQĐ về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tài sản vật kiến trúc của 30 hộ đã được Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 để thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc đoạn qua phường Hương An từ phê duyệt 80% giá trị thành 100% giá trị ( bổ sung 20% giá trị tài sản vật kiến trúc). Trên cơ sở đề nghị điều chỉnh của Trung tâm phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Tờ trình số 980/TTr-UBND ngày 23/6/2015 về việc đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn tỉnh hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc và dự án mở rộng QL 1A đoạn qua thị xã, trong đó có nội dung đề nghị xem xét hỗ trợ thêm 20% giá trị tài sản vật kiến trúc của 29 hộ  tại phường Hương An, thuộc dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4074/UBND-ĐC ngày 05/8/2014 về việc đồng ý chủ trương giải quyết vướng mắc GPMB thực hiện một số dự án trên địa bàn thị xã Hương Trà là thống nhất theo đề xuất của Hội đồng tư vấn tỉnh “ thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND htị xã rà soát, áp dụng mức hỗ trợ tối đa bằng 80% giá trị bồi thường về tài sản (nhà ở, vật kiến trúc) đối với các trường hợp co thu hồi đất mà không đủ điều kiện bồi thường về đất” . Căn cứ Công văn số 4074/UBND-ĐC ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh thì 28 hộ (trong đó có 16 hộ kêu cứu) xây dựng công trình trên diện tích đất nông nghiệp không đủ điều kiện phê duyệt bổ sung 20 % giá trị tài sản vật kiến trúc. Vì vậy, việc kiến nghị của các hộ dân đề nghị xem xét phê duyệt bổ sung 20% giá trị tài sản vật kiến trúc là không có cơ sở giải quyết.

2. Liên quan đến nội dung kiến nghị hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh khi đập phá nhà, kios, cổng cho các hộ:

Căn cứ chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thì không quy định hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh khi giải 

1. Liên quan đến nội dung kiến nghị xem xét phê duyệt bổ sung 20% giá trị tải sản vật kiến trúc cho các hộ dân:

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất cho các hộ, trong đó tài sản vật kiến trúc của 30 hộ (gồm 29 hộ nói trên và hộ ông Huỳnh Văn Hường) được phê duyệt  hỗ trợ 80% giá trị.

Ngày 02/3/2015, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã có Tờ trình số 11/TTr-PTQĐ về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tài sản vật kiến trúc của 30 hộ đã được Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 để thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc đoạn qua phường Hương An từ phê duyệt 80% giá trị thành 100% giá trị ( bổ sung 20% giá trị tài sản vật kiến trúc). Trên cơ sở đề nghị điều chỉnh của Trung tâm phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Tờ trình số 980/TTr-UBND ngày 23/6/2015 về việc đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn tỉnh hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc và dự án mở rộng QL 1A đoạn qua thị xã, trong đó có nội dung đề nghị xem xét hỗ trợ thêm 20% giá trị tài sản vật kiến trúc của 29 hộ  tại phường Hương An, thuộc dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4074/UBND-ĐC ngày 05/8/2014 về việc đồng ý chủ trương giải quyết vướng mắc GPMB thực hiện một số dự án trên địa bàn thị xã Hương Trà là thống nhất theo đề xuất của Hội đồng tư vấn tỉnh “ thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND htị xã rà soát, áp dụng mức hỗ trợ tối đa bằng 80% giá trị bồi thường về tài sản (nhà ở, vật kiến trúc) đối với các trường hợp co thu hồi đất mà không đủ điều kiện bồi thường về đất” . Căn cứ Công văn số 4074/UBND-ĐC ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh thì 28 hộ (trong đó có 16 hộ kêu cứu) xây dựng công trình trên diện tích đất nông nghiệp không đủ điều kiện phê duyệt bổ sung 20 % giá trị tài sản vật kiến trúc. Vì vậy, việc kiến nghị của các hộ dân đề nghị xem xét phê duyệt bổ sung 20% giá trị tài sản vật kiến trúc là không có cơ sở giải quyết.

2. Liên quan đến nội dung kiến nghị hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh khi đập phá nhà, kios, cổng cho các hộ:

Căn cứ chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thì không quy định hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh khi giải 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 170