Tìm kiếm thông tin
Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa V
Ngày cập nhật 25/12/2014

Ngày 02/12/2014, Ủy ban nhân dân thị xã đã báo cáo kết quả xử lý, giải quyết kiến nghị của cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa V. Các nội dung như sau:

- Cử tri trên địa bàn thị xã kiến nghị thị xã chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở để nhân dân có điều kiện thuận lợi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

 Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời như sau:

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã tập trung chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã- phường tập trung tổ chức kê khai đăng ký cấp mới và cấp đổi các loại đất trên toàn địa bàn thị xã. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành công tác kê khai đăng ký cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 18.273 thửa, trong đó: đất ở tại đô thị: 9.391 thửa; đất ở tại nông thôn: 8.882 thửa. Đã cấp đổi 500 thửa, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đất đang thụ lý kiểm tra giấy chứng nhận để trình cấp đổi 4087 thửa (trong đó: đô thị 2.212 thửa; nông thôn 1.875 thửa). Tổ công tác các xã, phường đang thụ lý hồ sơ 12.705 thửa, trong đó: tại các phường là 5.698 thửa, tại các xã là 7.007 thửa. Ủy ban nhân dân thị xã đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã, phường phải tập trung hoàn thành công tác rà soát xét duyệt hồ sơ để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành trong năm 2014.

- Năm 2009 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ban quản lý rừng đầu nguồn sông Bồ đã chuyển giao cho xã Bình Điền 110,9ha để xã lập phương án giao đất cho hộ gia đình. Tuy nhiên, Ban quản lý rừng đầu nguồn Sông Bồ chỉ giao bằng biên bản, thực tế diện tích đất 110,9 ha lại giao cho công ty 1/5 hợp đồng nhận khoán trồng rừng từ đó cho đến nay. Cử tri kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo để BQL rừng đầu nguồn Sông Bồ giao diện tích đất 110,9 ha cho xã quản lý theo biên bản trước đây.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời như sau:

Thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tận dụng và phát huy mọi nguồn lực của các tổ chức cá nhân trong việc trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp. Tháng 08/2006, BQLRPH Sông Bồ có ký hợp đồng nhận khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ “Về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước” cho Công ty Cổ phần 1-5 với diện tích 110,90 ha tại khoảnh 6 tiểu khu 136 thuộc ranh giới hành chính xã Bình Điền, thời hạn 20 năm (8/2006 đến 8/2026). Trong thời gian nhận khoán Công ty Cổ phần 1-5 thực hiện đúng theo hợp đồng nhận khoán và ý kiến chỉ đạo của Sở NN& PTNT theo Công văn số 768/NN.PTNT ngày 26/9/2006. Hiện nay, công ty đã khai thác chu kỳ 01 (2006-2012) và đã tổ chức trồng lại rừng chu kỳ 02 (năm 2012).

          Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế “V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến 2010 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ”;  Công văn số 446/CV-NN.PTNT ngày 25/4/2008 “V/v thẩm định phương án chuyển giao rừng và đất rừng cho địa phương quản lý và sử dụng của các huyện Phong Điền, Hương Trà và A Lưới” và nội dung cuộc họp ngày 09/7/2009 tại UBND huyện Hương Trà (nay là thị xã) về việc rà soát xem xét tiến độ chuyển giao rừng và đất rừng theo kết quả phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của 02 BQLPPH Sông Bồ và BQLRPH Sông Hương. Ngày 31 tháng 7 năm 2009 tại UBND xã Bình Điền, các thành viên trong buổi làm việc thống nhất để BQLPPH Sông Bồ chuyển giao 110,9 ha diện tích đã giao khoán cho Công ty Cổ phần 1-5 theo NĐ 01/CP để xã Bình Điền chuyển qua cho tổ chức thuê đất theo Nghị định 163/CP của Chính phủ. Cho đến thời điểm này, Công ty Cổ phần 1-5 chưa làm được thủ tục thuê đất và vẫn đầu tư trồng lại chu kỳ 2 theo hợp đồng giao khoán với BQLPPH Sông Bồ. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Công văn số 1046/SNNPTNT-LN ngày 23/9/2014; ý kiến chỉ đạo của thị xã Hương Trà theo Công văn số 1502/UBND-LN ngày 02/10/2014, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ đã mời lãnh đạo Công ty Cổ phần 1-5 để giải quyết những vướng mắc nêu trên và làm thủ tục thanh lý hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp. Công ty Cổ phần 1-5 nhất trí sẽ ký thanh lý hợp đồng với điều kiện bồi hoàn lại tài sản (rừng trồng và đường lâm sinh) đã đầu tư trên diện tích này. Hiện nay, Tổ công tác do BQLRPH Sông Bồ chủ trì, đã tiến hành đi hiện trường đánh giá hiện trạng rừng, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ tiếp tục làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn va Công ty Cổ phần 1-5 để phối hợp giải quyết.

- Sau khi công trình hồ Khe Ngang hoàn thành, diện tích 1,5ha trồng lúa ở xứ đồng Mậu Lạc  phường Hương Hồ  bị ảnh hưởng không sản xuất được. Kiến nghị thị xã quan tâm giải quyết.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời như sau:

Sau khi công trình hồ Khe Ngang đi vào hoạt động thì có khoảng 1,5ha đất lúa có tình trạng lúa sau khi gieo từ 7 đến 10 ngày thì bị chết ( xứ đồng Mậu Lạc thuộc HTX Hương Hồ 2). Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với Trạm BVTV kiểm tra thực tế  và đã có nhận định nguyên nhân lúa chết không phải bị bệnh; và đã tiến hành lấy mẫu đất gửi trường Đại học Nông Lâm Huế để phân tích. Kết quả phân tích cho thấy lúa chết do bị nhiễm chua phèn - ngộ độc axit hữu cơ và H2S. Trạm BVTV đã hướng dẫn kỹ thuật bón vôi, các hộ dân đã tiến hành xử lý ruộng theo hướng dẫn trong 2 vụ Hè Thu 2013 và Đông Xuân 2013-2014 nhưng cây lúa vẫn bị chết. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đang chỉ đạo phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm Huế và các ngành chuyên môn nghiên cứu để xây dựng phương án xử lý trong vụ Đông Xuân 2014-2015 để người dân yên tâm sản xuất.

- Việc khai thông kênh chống hạn lấy nước từ Đông Xuân lên đổ xuống hói 7 xã đi qua Cồn Mồ hiện nay không sử dụng nữa nhưng ảnh hưởng mồ mã của nhân dân. Cử tri phường Hương Xuân kiến nghị thị xã cần kiểm tra và có hướng giải quyết.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch và Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã tổ chức kiểm tra thực tế tại đoạn kênh nói trên. Qua kiểm tra thực tế, hiện trạng đoạn kênh này đi qua giữa Cồn Sim- Cồn Chứa tổ dân phố 5 phường Hương Xuân  phục vụ việc lấy nước chống hạn cho vùng dưới của  HTX Tây Xuân đồng thời có tác dụng tiêu thoát trong mùa mưa lũ. Quá trình  lưu thông dòng chảy đã gây xói lở ảnh hưởng mồ mã của nhân dân. Đến nay đã lập phương án đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã với tổng kinh phí 121 triệu đồng trong đó Ủy ban nhân dân thị xã đã phân bổ 87 triệu đồng để xử lý.

- Cử tri tổ dân phố 15 phường Hương Hồ kiến nghị, hiện trên tuyến đường vào vùng Lim có cống ngầm rất nguy hiểm trong mùa mưa lũ, kiến nghị thị xã quan tâm đầu nâng cấp, đảm bảo việc đi lại cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân phường tiến hành khảo sát thực tế đập tràn tuyến đường vào khu tái định cư Lim (TDP 15) xác định sự cần thiết phải đầu tư đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 để triển khai thực hiện khi cân đối nguồn vốn.

          - Trường Tiểu học Thuận Hòa, Thanh Phước và trường mầm non  xã Hương Phong đang bị xuống cấp. Cử tri kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa.

          Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời như sau: Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính – KH và Ủy ban nhân dân xã Hương Phong tiến hành kiểm tra thực địa, xác định mức độ hư hỏng, kiểm định chất lượng công trình đề xuất giải pháp khắc phục, sữa chữa đảm bảo an toàn cho việc dạy và học của nhà trường.

          - Cử tri xã Hương Phong kiến nghị thị xã sớm quy hoạch khu vực Cồn Tè,  xã Hương Phong  nhằm tạo cảnh quang và môi trường đầu tư.

          Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau:

 Cuối năm 2012, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước thị xã, phường, xã năm 2013;  đã bố trí Quy hoạch chi tiết khu thương mại dịch vụ Cồn Tè, tại xã Hương Phong, quy mô 7ha, ngân sách hỗ trợ 108 triệu đồng.

 Đầu năm 2013, UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; đã giao cho UBND xã Hương Phong là cơ quan chủ trì việc Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ Cồn Tè-Hương Phong, tiến độ thực hiện hoàn thành  trong Quý II/2013, sản phẩm là Quy hoạch được duyệt.

Nhưng năm 2013 UBND xã Hương Phong chưa trình hồ sơ theo quy trình quy phạm đối với đồ án Quy hoạch chi tiết khu thương mại dịch vụ Cồn Tè.

Đến đầu năm 2014, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014;  trong quyết định cũng đã tiếp tục nêu rõ: tiếp tục giao UBND xã Hương Phong là cơ quan chủ trì  xây dựng Đề án Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ Cồn Tè.

Cho đến nay, UBND thị xã vẫn chưa nhận được hồ sơ trình của UBND xã Hương Phong.

          - Cử tri xã Hải Dương kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đường bê tông vào bãi tắm công cộng thôn Thái Dương Hạ Bắc để phát triển du lịch.

          Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời như sau: Đây là hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá thị xã Hương Trà đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương và thỏa thuận qui mô công trình năm 2012, đã có hồ sơ thiết kế và dự toán công trình, với chức năng là đường lâm sinh kết hợp phát triển dịch vụ và củng cố an ninh quốc phòng vùng biển. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách Trung ương thời gian qua chưa bố trí cho Tỉnh nên chưa triển khai thực hiện được. UBND thị xã đang xúc tiến làm việc với các ngành cấp tỉnh để tìm nguồn vốn sớm triển khai công trình.

          - Công trình xây dựng kè hói 7 xã còn một số đoạn chưa hoàn thành có hiện tượng sạt lỡ làm lấp dòng hói (khu vực từ làng Phú Ổ đến Quê Chữ phường Hương Chữ), kiến nghị thị xã quan tâm xem xét có giải pháp khắc phục.

Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau: Công trình xây dựng kè hói 7 xã đã được đầu tư xây dựng theo dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà, đến nay dự án đã kết thúc. Hiện nay một số đoạn có nguy cơ sạt lỡ ảnh hưởng đến dòng chảy của hói. UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành tiến hành kiểm tra hiện trạng các đoạn xung yếu để đề xuất hướng xử lý. Trong năm 2014, bằng nguồn vốn khắc phục bão lụt đã đầu tư xây dựng mới 130m kè kiên cố bằng đá hộc ở tổ dân phố 9 và tổ dân phố 10 với tổng kinh phí 730 triệu đồng. Các đoạn còn lại UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương khảo sát lập đề án báo cáo với UBND tỉnh, Sở NN& PTNT tỉnh để có phương án xử lý.

          - Cử tri kiến nghị thị xã nghiên cứu và đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước phường Tứ Hạ, Hương Văn; quan tâm chỉ đạo nạo vét hệ thống thoát nước ở tổ dân phố 8 và tổ dân phố 9 phường Tứ Hạ.

          Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau:

         Căn cứ Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước đô thị và nguồn kinh phí thoát nước được bố trí, năm 2014 UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cho Ban Đầu tư và Xây dựng làm chủ đầu tư xây dựng công trình thoát nước cục bộ cho khu vực liên vùng Tứ Hạ - Hương Văn và đã triển khai thi công năm 2014.

         Đối với hạng mục nạo vét hệ thống mương thoát nước hiện có, UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cho UBND phường Tứ Hạ chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị tiến hành lập dự án nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước nhằm khắc phục ứ đọng nước trong mùa mưa lũ.

          - Cử tri các phường kiến nghị thị xã quan tâm có cơ chế kích cầu để đầu tư xây dựng giao thông nội thị.

          Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau: UBND thị xã đã xây dựng cơ chế hỗ trợ vật liệu xây dựng và huy động công lao động nhân dân để triển khai kích cầu xây dựng giao thông đường ngõ, xóm nội thị báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét thống nhất chủ trương để triển khai thực hiện trong năm 2015.

          - Được sự quan tâm của nhà nước đã đầu tư cho thôn 4 hệ thống nước sạch nhưng hiện đã bị xuống cấp và hư hỏng không sử dụng được. Cử tri thôn 4 xã Hồng Tiến kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa hệ thống nước sạch cho nhân dân.

Về vấn đề này UBND thị xã trả lời như sau: Đây là một trong 3 công trình trên địa bàn xã Hồng Tiến đã được Nhà nước đầu tư từ năm 2004 nhưng hiệu quả không cao, công tác quản lý công trình chưa có sự phân công một cách cụ thể dẫn đến một số thiết bị ở đập bị mất cắp, hệ thống ống bị tắt. Hiện nay UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH NN 1 TV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế khảo sát lập dự án đầu tư hệ thống nước sạch của xã Hồng Tiến. Hiện nay đang thỏa thuận quy mô đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư. Dự kiến dự án thực hiện trong năm 2015, quy mô đầu tư khoảng 7,4 tỷ đồng.

- Hương Bình là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới nhưng hiện nay, vấn đề nước sạch và điện thắp sáng chưa đảm bảo theo tiêu chí trong công tác xây dựng nông thôn mới,  kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư.

Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau:

Về điện: Hương Bình là một trong 2 xã được chọn làm xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của thị xã.  Theo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới đến 31/12/2013 thì xã Hương Bình đã đạt 14/19 tiêu chí trong đó tiêu chí về điện đã đạt. Hiện nay trên địa bàn xã Hương Bình còn 13 hộ ở thôn Hương Sơn chưa có điện. Về vấn đề này UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành làm việc với  Công ty Điện lực TT Huế và đã có kế hoạch đưa vào giai đoạn 2015-2020.

Về nước: Theo quy hoạch của ngành nước sẽ xây dựng nhà máy có công suất 4000m3/ngày đêm cấp cho 3 xã Bình Thành, Bình Điền và Hương Bình vào năm 2016 từ nguồn vốn vay ADB đồng thời kết hợp với các nguồn vốn huy động hợp pháp khác và thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Cử tri kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư kinh phí nạo vét đập Tam Vinh xã Hương Thọ và đập Bầu Thông phường Hương Hồ.

Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau:

         - Đối với công trình nào vét đập Bàu Thông, phường Hương Hồ, UBND thị xã đã bố trí kinh hỗ trợ chống hạn năm 2014 với số tiền 100 triệu đồng và đang được triển khai thực hiện.

         - Đối với công trình đập Tam Vinh. Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành cấp thị xã phối hợp với UBND xã Hương Thọ khảo sát thực tế đập Tam Vinh và đã đưa ra 02 phương án giải quyết:

         + Phương án 1: Đưa công trình xây dựng trạm bơm Hải Cát 1 cung cấp nước tưới (tưới 9,5ha) thay thế cho đập Tam Vinh vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 và sẽ triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn vốn. Đối với phương án này thì về lâu dài là rất hiệu quả do việc cấp nước được thường xuyên, sản xuất được 2 vụ nhưng vốn đầu tư lớn.

+ Phương án 2: Triển khai nạo vét đập Tam Vinh nếu không cân đối được nguồn vốn ở phương án 1 trong năm 2015 bằng nguồn vốn hỗ trợ chống hạn. Đối với phương án này thì về lâu dài là không hiệu quả do phải nạo vét hằng năm.

- Cử tri kiến nghị thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra xe quá tải qua một số tuyến đường nội thị ở phường Tứ Hạ, phường Hương Văn gây ảnh hưởng đến môi trường và đi lại của nhân dân (nhất là tuyến đường WB2 đoạn từ phường Hương Vân đi qua Tổ dân phố 2 phường Tứ Hạ).

Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau: Trong chương trình công tác năm 2014 với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật GTĐB của người tham gia giao thông, giảm TNGT cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Để đạt được mục tiêu đó, Công an thị xã đã đề ra nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện, trong đó có biện pháp tăng cường công tác TTKS ở các tuyến địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là xe quá tải, quá khổ, chở vật liệu để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường…Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm nhưng không bị công an phát hiện do đối tượng điều khiển phương tiện hoạt động ở những thời điểm không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Trong thời gian tới, công an thị xã sẽ tăng cường hơn nữa công tác TTKS ở những tuyến này để ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          - Một số tuyến đường ở các xã Hương Thọ và Hương Toàn vừa mới xây xong nhưng đã bị hư hỏng do xi măng kém chất lượng. Cử tri kiến nghị thị xã xem xét, có hướng xử lý đối với  các tuyến đường trên.

          Về vấn đề này UBND thị xã trả lời như sau: Để đánh giá đầy đủ về chất lượng công trình xây dựng, UBND thị xã đã yêu cầu chủ đầu tư tiến hành khoan thực tế hai tuyến đường bê tông liên thôn Hương Cần-An Thuận-Vân Cù xã Hương Toàn và đường bê tông thôn Hải Cát xã Hương Thọ để kiểm tra cường độ. Kết quả kiểm tra vẫn đảm bảo yêu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn; ngày 12/5/2014, Sở Giao thông Vận tải cuãng đã kiểm tra hiện trường và có kết luận tương tự. Tuy nhiên công trình có hiện tượng một số điểm bong tróc lớp vữa trên bề mặt trơ đá làm mất thẩm mỹ của tuyến đường. Hiện nay UBND thị xã đang yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa hoàn thiện lại các tuyến đường trên.

          - Cử tri thôn Dương Sơn xã Hương Toàn, tổ dân phố 6 phường Hương An kiến nghị thị xã chỉ đạo ngành chức năng chuyển dịch trụ điện, dây điện cao thế trong đất thổ cư theo quy định nhằm đảm bảo an toàn lưới điện tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ổn định cuộc sống trong sinh hoạt.

Về vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau:

- Đối với phường Hương An: UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế làm việc với UBND phường Hương An, tại đây có đường dây hạ thế 0,4 KV, loại dây cáp bọc xoắn đi ngang qua 12 xóm của TDP 6. Dây cáp bọc xoắn là đường dây đảm bảo an toàn cho người dân, tuy nhiên về mặt lâu dài để đảm bảo cho cảnh quan, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị cũng như điện chiếu sáng của trục đường WB2 Hương Hồ-Hương Chữ. Phòng Kinh tế sẽ phối hợp với Điện lực Hương Trà và các ngành liên quan tham mưu cho UBND thị xã đề xuất ngành điện lực có phương án di dời đường dây hiện trạng bám sát tuyến đường WB2 và có phương án cấp điện hợp lý cho các xóm của TDP 6.

- Đối với xã Hương Toàn: UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với các ngành liên quan thành lập đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại thôn Dương Sơn. Kết quả kiểm tra đường dây điện theo kiến nghị là đường dây hạ áp (dây trần) đi qua xóm 6; hướng tuyến đường dây cơ bản bám theo đường giao thông nông thôn (đường hiện trạng bê tông rộng 2m, theo Quy hoạch Nông thôn mới đường rộng 6m), tuy nhiên cột cuối cùng có vị trí cách mép đường hiện trạng 4,5m nằm trên đất của hộ ông Trần Viền; trên cột này có số công tơ điện nhiều và chiều dài dây từ công tơ điện đến nhà dân khá xa. Vì vậy, UBND thị xã đã làm việc với Điện lực Hương Trà và điện lực Hương Trà đã có công văn báo các Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đề xuất phương án di dời các cột điện trong năm 2015 bằng nguồn vốn sửa chữa hằng năm của ngành.

- Cử tri tiếp tục kiến nghị thị xã quan tâm bố trí mở rộng chỉnh trang nghĩa trang ở các xã-phường.

Vấn đề này, UBND thị xã trả lời như sau: Trong thời gian qua UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã-phường rà soát để có kế hoạch giải quyết thực hiện tốt công tác quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn các xã- phường theo hướng đối với các nghĩa trang, nghĩa địa xa khu vực dân cư, phù hợp với quy hoạch, tổ chức khoanh vùng, cắm mốc, cải tạo để tăng mật độ chôn cất và cải tán, không phát triển mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa ngoài quy hoạch, xúc tiến lập phương án quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng và mở rộng quy hoạch nghĩa địa tập trung tại các phường Hương Văn, Hương Vân Hương Xuân, Hải Dương, xã Hương Thọ, Bình Thành, Bình Điền Hương Bình và Hồng Tiến…

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 229