Tìm kiếm thông tin
TB tuyển dụng
Thực hiện Quyết định số1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã. 
Ngày 01/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2810/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Sáng ngày 06/12/2018, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 177/QĐ-TTr ngày 30/11/2018 của Chánh Thanh tra Thị xã về thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp và các nguồn kinh phí khác của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.  
Ngày 06 tháng 12 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2867/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi “Giao thông học đường năm 2018”, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2819/TB-UBND về việc  phân bổ ngân sách thị xã số tiền:  387.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi bảy triệu đồng) từ nguồn Sự nghiệp Giáo dục giao đầu năm 2018 hỗ trợ cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc thị xã để mua sắm phần mềm kế toán Misa (theo phụ lục đính kèm).
Ngày 27  tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2801/KH- CĐPCTHTL về việc tổ chức Hội thi Phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ cơ quan hành chính năm 2018.  
Vụ Đông Xuân 2018- 2019 kế hoạch gieo cấy toàn thị xã Hương Trà 3.100 ha lúa, lượng giống để chuẩn bị gieo cấy khoảng 310 tấn. Để bà con nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp biết rõ giá giống hiện nay để đăng ký mua.  
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trong đó huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 014457 tại thửa đất số: 90, tờ bản đồ số: 4, diện tích: 500 m2; tọa lạc tại địa chỉ: Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho ông Trần Hữu Tấn ngày 23/2/1992. Cập nhật chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông bà Lê Đình Lộc – lê Thị thúy ngày 2/6/2008. Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.  
Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 19/9/2016 về Kế hoạch Xóa mù chữ đến năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 099922 tại thửa đất số: 872, tờ bản đồ số: 05, diện tích: 288 m2; tọa lạc tại địa chỉ: Thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho ông Trần Đức (Trần Văn Đức) ngày 10/3/1992. Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.816.051
Truy câp hiện tại 68