Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TB tuyển dụng
Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 theo Thông báo số 1250/TB-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà.
Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2021;  
Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 1250/TB-UBND về Thông báo thi tuyển công chức xã, phường năm 2022 như sau:
Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động   theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo  
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2021;  
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2021;  
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2021;  
Trên cơ sở Thông báo số 56/TB-HĐTD ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 lịch phỏng vấn vào ngày 22 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.005.854
Truy câp hiện tại 161