Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình Đường nội thị thị tứ Bình Điền
Ngày cập nhật 04/03/2019

Để thực hiện giải phóng mặt bằng công trình Đường nội thị thị tứ Bình Điền qua sân bóng đá cũ tại xã Bình Điền, thị xã Hương Trà.

Ngày 20 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất số 296/TB-UBND, theo đó  Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo như sau:

1. Phạm vi khu đất thu hồi:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 2.876,7 m2.

- Địa chỉ khu đất: Xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế.

- Bản đồ địa chính khu đất GPMB tỷ lệ 1/1.000 - công trình Đường nội thị thị tứ Bình Điền qua sân bóng đá cũ, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà (thuộc tờ bản đồ số 35 - bản đồ địa chính năm 2010, xã Bình Điền).

- Loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác (BHK);

+ Đất ở nông thôn (ONT);

+ Đất cơ sở thể dục thể thao (DTT);

+ Đất giao thông (DGT);

+ Đất sông suối (SON);

- Đối tượng sử dụng đất: 05 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức (UBND xã Bình Điền).

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng công trình Đường nội thị thị tứ Bình Điền qua sân bóng đá cũ tại xã Bình Điền, thị xã Hương Trà.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 15/3/2019.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 04 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà  (chủ đầu tư), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- UBND xã Bình Điền chịu trách nhiệm gửi Thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở UBND xã Bình Điền, nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

- Không thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiền với đất thuộc phạm vi dự án, kể từ ngày ký Thông báo.

- Thông báo này là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 376