Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long tại xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 15/03/2019

Ngày 28 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành thông báo thu hồi đất số 360/TB-UBND về việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

 

Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà thông báo như sau:

1. Phạm vi khu đất thu hồi:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 13.217,0 m2.

- Địa chỉ khu đất: Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế.

- Bản đồ địa chính khu đất GPMB tỷ lệ 1/1.000 - Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà thuộc các tờ bản đồ số 76,77,83 bản đồ địa chính năm 2010 và tờ bản đồ số 05 tỷ lệ 1/5.000 bản đồ đo đạc rừng năm 2010, xã Hương Thọ.

- Loại đất:

 + Đất tín ngưỡng (TIN);

 + Đất ở nông thôn (ONT);

 + Đất trồng cây lâu năm (CLN);

 + Đất giáo dục (DGD);

 + Đất giao thông (DGT);

 + Đất trồng rừng sản xuất (RSX);

 + Đất trồng lúa nước còn lại (LUK);

 + Đất thủy lợi (DTL);

- Đối tượng sử dụng đất: 25 hộ gia đình, cá nhân, 02 cộng đồng dân cư và 02 tổ chức (UBND xã Hương Thọ và Trường Mầm non Hương Thọ).

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 15/3/2019.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 04 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà (chủ đầu tư), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- UBND xã Hương Thọ chịu trách nhiệm gửi Thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở UBND xã Hương Thọ, nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

- Không thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiền với đất thuộc phạm vi dự án, kể từ ngày ký Thông báo.

- Thông báo này là căn cứ pháp lý để Chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.186