Tìm kiếm thông tin
Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 04/04/2019

Ngày 03/4/2019, UBND thị xã ban hành công văn số 713 /UBND-NV về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

 

Để công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã đảm bảo yêu cầu và tiến độ, UBND thị xã đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh đến tận cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Thời gian đánh giá, chấm điểm:

Trước ngày 30/3, 30/6, 30/9, 30/10 hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn tất việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quý của cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi hồ sơ về UBND thị xã (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Sở  Nội vụ.

Riêng quý I/2019, các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ và gửi cùng hồ sơ đánh giá quý II/2019.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 174