Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Thông báo mời thầu
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 806b/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Chỉnh trang vỉa hè đường Cách mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ;  
Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu, TDP Bồn Trì (giai đoạn 2), phường Hương An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị vùng Lai Bai (từ đường Long Hồ vào khu quy hoạch dân cư mới TDP8), phường Hương Hồ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 3), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường quy hoạch số 6 (nay là đường quy hoạch số 21), phường Hương Chữ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
UBND thị xã Hương Trà đã sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:  
Thực hiện Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ (cơ sở 1), thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị công trình như sau:  
Thực hiện Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Hương Phong, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
Thực hiện Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. UBND phường Hương Chữ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.107.115
Truy câp hiện tại 119