Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Thông báo mời thầu
UBND thị xã Hương Trà đã sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:  
Thực hiện Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ (cơ sở 1), thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị công trình như sau:  
Thực hiện Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Hương Phong, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
Thực hiện Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. UBND phường Hương Chữ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  
Ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành công văn số 2662/UBND-TCKH về việc đăng ký danh mục kêu gọi đầu tư  
Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đường nối từ ngã ba đường Đặng Vinh vào khu dân cư TDP1 (giáp nghĩa trang nhân dân), phường Tứ Hạ;
Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cồn Đậu, TDP Bồn Trì, phường Hương An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 06 - Toàn bộ phần xây lắp như sau:
Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường nối từ ngã ba đường Đặng Vinh vào khu dân cư TDP1 (giáp nghĩa trang nhân dân), phường Tứ Hạ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 05 - Toàn bộ phần xây lắp như sau:
Ngày 14 tháng 10 năm 2017, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà hiệu bộ Trường mầm non Hương An, phường Hương An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 52