Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Công trình Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Thị ủy Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; với tổng mức đầu tư 11.730.237.000 đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng nâng cấp mở rộng trụ sở, đảm bảo cơ bản nhu cầu diện tích làm việc của Thường trực, Văn phòng và các Ban của cơ quan Thị ủy Hương Trà.  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;  
Quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà;  
Thực hiện Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ (cơ sở 1), thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị công trình như sau:  
Thực hiện Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Hương Phong, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
Thực hiện Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. UBND phường Hương Chữ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.948.368
Truy câp hiện tại 339