Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ
Ngày cập nhật 02/05/2019

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

UBND phường Hương Chữ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 206