Tìm kiếm thông tin
Dự án chuẩn bị đầu tư Gói thầu số 4 toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ
Ngày cập nhật 27/06/2019

A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu:

- Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

 

- Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-QLDA ngày 10/5/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-QLDA ngày 10/5/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

- 10h13 ngày 14/05/2019: đăng tải E-TBMT, số E-TBMT: 20190509112-00, số báo 87 ngày 15/05/2019, mã thông tin 07-19863038. Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia (tại đây) và trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà (tại đây).

- Từ 10h13 ngày 14/05/2019 đến 11h15 ngày 24/05/2019: phát hành E-HSMT.

- 11h15 ngày 24/05/2019: đóng thầu.

- 11h15 ngày 24/05/2019: mở E-HSDT.

- Từ ngày 24/05/2019 đến ngày 14/06/2019: đánh giá E-HSDT.

- 17/06/2019: thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng cao nhất.

- Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 19/06/2019: thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

B. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Ngày 19/06/2019, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà với các nội dung chính sau:

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quốc Toàn - Công ty TNHH Một Thanh Viên Thương mại Kỹ thuật ALICO.

- Giá trúng thầu: 5.733.374.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.116